Ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 1 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2017.

Voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam is met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam in 2008 afgesproken dat uiterlijk in 2020 bij een aantal tunnelmonden langs de A4 en de A15 luchtschermen zouden worden geplaatst. Dit is op basis van de verwachtingen van economische activiteit en met het oog op de luchtkwaliteit.

Uitkomsten van het Luchtonderzoek Maasvlakte 2 (Effectprognose 2015) geven aanleiding om af te zien van luchtschermen bij de tunnelmonden van de Botlektunnel en de Thomassentunnel. Uit het onderzoek blijkt dat er bij deze tunnels geen overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit meer wordt verwacht. De luchtschermen zijn daarom daar niet nodig. De luchtschermen bij de Botlektunnel en Thomassentunnel waren opgenomen in het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein van 2010, vandaar een wijziging op dit tracébesluit en een nieuwe zienswijzeprocedure.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.