A15 Papendrecht-Gorinchem

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Dit was mogelijk van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond
Zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Zienswijze indienen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met de doorstroming van het verkeer. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht-Gorinchem ook relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken.

Betrokken partijen

De A15 maakt, als belangrijke logistieke verbinding, onderdeel uit van de logistieke goederenvervoer Corridor-Oost van het Programma Goederenvervoercorridors (GVC). Hierin werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Topsector Logistiek, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg samen om de logistieke corridors Oost en Zuidoost te optimaliseren. De MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem is een gezamenlijk project van de provincies Zuid-Holland en Gelderland, het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste fase van de MIRT-verkenning heeft een aantal alternatieven opgeleverd. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan de alternatieven en de manier waarop de effecten, op thema’s als leefomgeving, bodem, landschap, worden onderzocht en beschreven in het milieueffectrapport (planMER). De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van smart mobility en mobiliteitsmaatregelen. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt een milieueffectrapport opgesteld met daarin de gevolgen van deze alternatieven op de verschillende milieuaspecten. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de milieueffectrapportprocedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.

Planning

WanneerWat
Begin 2021
Reactienota op zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Najaar 2021
Zienswijze indienen over ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Voorjaar 2022
Vaststellen structuurvisie en voorkeursbeslissing door minister

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar: A15PaGo@minienw.nl. U kunt ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis).

Voor meer informatie over de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl