Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming van het verkeer. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht-Gorinchem ook relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste fase van de MIRT-verkenning heeft een aantal alternatieven opgeleverd. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan de alternatieven en de manier waarop de effecten, op thema’s als leefomgeving, bodem en landschap, worden onderzocht in het milieueffectrapport (het planMER). De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van smart mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt een milieueffectrapport opgesteld met daarin de gevolgen van deze alternatieven op de verschillende milieuaspecten. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de milieueffectrapportprocedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Brengen we de belangrijke milieuaspecten in beeld of heeft u nog specifieke aandachtspunten voor ons?
  • Bent u het eens met de manier waarop de milieueffecten worden onderzocht, met de diepgang en de methode van het onderzoek of heeft u nog suggesties?

Online vragenuur

U bent van harte welkom op onze digitale informatiebijeenkomst of op ons digitale vragenuur:

DatumLocatie
Maandag 2 november van 19.30 tot 21.00 uur (digitale informatiebijeenkomst)
Digitaal via www.mirta15papendrechtgorinchem.nl
Dinsdag 10 november van 20.00 tot 21.00 uur (digitaal vragenuur)Digitaal via www.mirta15papendrechtgorinchem.nl
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een beknopte toelichting gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en is (kort) de gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens het vragenuur is enkel gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie over hoe u kunt deelnemen, vindt u op de projectwebsite www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Inzage

De papieren documenten zijn van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 in te zien op de onderstaande locaties.

Instantie
Locatie
Plaats
Telefoonnummer
Gemeente Gorinchem Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem14 0183
Gemeente Hardinxveld-Giessendam Raadhuisplein 1, 3371 AS Hardinxveld-Giessendam14 0184
Gemeente Sliedrecht Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht14 0184
Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht14 078
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
070 456 8999
LET OP: U kunt de documenten alleen inzien door vooraf een afspraak te maken via de aangegeven telefoonnummers. In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.