Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het voornemen is beschreven tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport van 24 oktober tot en met 4 december 2019.

De eerste fase van de verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil-Vught opgeleverd, variërend van uitbreiding met 1 of 2 rijstroken tot oplossingen met minimaal extra asfalt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die nu ter inzage ligt, beschrijft deze alternatieven en hoe de effecten in beeld zullen worden gebracht in het milieueffectrapport. Het doel van de milieueffectprocedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Ook wordt er een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor Natura-2000 gebieden. Als resultaat van de verkenning wordt het voorkeursalternatief vastgelegd in een structuurvisie. Het milieueffectrapport wordt aan het eind van de verkenning samen met de structuurvisie ter inzage gelegd.

De notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vijf delen:

  • Toelichting op het MIRT-programma A2 Deil-Vught, de MIRT-verkenning en het proces.
  • Beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen op de A2 Deil-Vught en een beschrijving van het gebied rondom de weg. Daarnaast een uiteenzetting van de problematiek en doelstelling van het project.
  • Beschrijving van de vier kansrijke alternatieven die nu voorliggen. En toelichting op de stappen die zijn genomen om van alle oplossingsrichtingen die bij de start van de verkenning bedacht zijn, te komen tot de vier kansrijke alternatieven.
  • Uitgelegd wordt welk beoordelingskader voor het milieueffectrapport en voor de beoordelingsfase wordt gebruikt en welke methoden worden toegepast. Ook de thema’s binnen de verschillende kaders worden toegelicht.
  • Beschrijving van de formele stappen die genomen worden om de besluitvorming mogelijk te maken. Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op dit project en hoe u uw zienswijzen kunt indienen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb per document).

Informatiebijeenkomsten

Er worden 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd waar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt toegelicht en u vragen kunt stellen. Ook kunt u dan bij een aanwezige notulist uw zienswijze indienen.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. U bent van harte welkom op:

DatumLocatie
Dinsdag 12 novemberVan der Valk Hotel Zaltbommel-A2, Hogeweg 65, Zaltbommel
Donderdag 14 novemberBestuurscentrum Gemeente ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, ’s-Hertogenbosch

Inzage

U kunt de documenten van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

NaamLocatiePlaats
Gemeente West BetuweKuipershof 2Geldermalsen
Gemeente MaasdrielKerkstraat 45Kerkdriel
Gemeente ZaltbommelHogeweg 11Zaltbommel
Gemeente ’s-HertogenboschWolvenhoek 1’s-Hertogenbosch
Gemeente Sint MichielsgestelMeanderplein 1Sint-Michielsgestel
Gemeente VughtSecr. v Rooijstraat 1Vught
Provincie GelderlandMarkt 11Arnhem
Provincie Noord-BrabantBrabantlaan 1's-Hertogenbosch
Waterschap Aa en MaasPettelaarpark 70's-Hertogenbosch
Waterschap De DommelBosscheweg 56Boxtel
Waterschap RivierenlandDe Blomboogerd 1Tiel
Rijkswaterstaat Zuid-NederlandZuidwal 58‘s-Hertogenbosch

Wat gebeurt er daarna?

Aan de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken in het milieueffectrapport. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zal om advies worden gevraagd.

Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen beoordeeld. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Als u een zienswijze heeft ingediend op het voornemen, dan wordt u over het vervolg verder geïnformeerd door de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.