Ontwerptracébesluit A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het Ontwerptracébesluit Structurele Verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide.

Het doel van het project is om de robuustheid van het netwerk op dit deel van de A2 te verbeteren. Door een structurele verbreding te realiseren, verbetert de rijsnelheid op de A2 waardoor de kans op verstoringen afneemt. Dit heeft een groot positief effect op zowel de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden als de verkeersveiligheid op dit tracé. Met een volwaardige derde rijstrook zal er daarnaast minder sluipverkeer zijn op het onderliggend wegennet. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen.

Het project bestaat op hoofdlijnen uit:

  • Structurele verbreding A2;
  • Aanpassingen aan de verbindingsbogen van de A2 en A73;
  • Verhogen van de maximumsnelheid ter hoogte van de aansluiting Urmond;
  • Behouden, vernieuwen en amoveren van diverse kunstwerken;
  • Creëren van meerwaarde door de realisatie van faunapassages en herstel Geleenbeek; de landschappelijke inpassing in de vorm van een Parkway.

Vaststelling tracébesluit

De gevolgen van dit ontwerptracébesluit op de leefomgeving zijn gebaseerd op verkeerscijfers uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) 2016. Het NRM wordt regelmatig geactualiseerd zodat bij het vaststellen van een tracébesluit de meest actuele projectgevolgen kunnen worden betrokken. Volgens informatie van Rijkswaterstaat is inmiddels het NRM 2018 beschikbaar dat een hogere verkeersintensiteit kent dan het NRM 2016. Uit zorgvuldigheid wil Rijkswaterstaat voor het bepalen van de effecten op de leefomgeving van het nog vast te stellen Tracébesluit Structurele Verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide gebruikmaken van het NRM 2018. Daarmee komt Rijkwaterstaat tevens tegemoet aan enkele zienswijzen die over dit thema handelen. Rijkswaterstaat zal in 2018 de projecteffecten op basis van NRM 2018 laten bepalen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal naar verwachting in 2019 het tracébesluit vaststellen. De beantwoording van de ingediende zienswijzen gebeurt in de nota van antwoord die tezamen met het tracébesluit ter inzage wordt gelegd. Voor meer informatie over het verschuiven van de vaststelling van het tracébesluit verwijs ik u graag naar de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat. De nieuwsbrief is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a2vonderenkerensheide.

Ingediende zienswijzen

Van 8 september tot en met 19 oktober 2017 zijn 75 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend.