Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep aantekenen tegen het tracébesluit van vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • Structurele verbreding A2 met 2x3 rijstroken per rijrichting;
 • Aanpassing aan de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen;
 • Verhogen van de maximumsnelheid tot 130 km/uur ter hoogte van de aansluiting Urmond;
 • Behouden, vernieuwen en amoveren van diverse kunstwerken;
 • Bouwen van geluidschermen en –wallen;
 • Creëren van meerwaarde door de realisatie van faunapassages en herstel Geleenbeek;
 • De landschappelijke inpassing in de vorm van een Parkway;
 • Mitigerende en compenserende natuurmaatregelen.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 8 september tot en met 19 oktober 2017 lag het ontwerptracébesluit ter inzage. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit is - mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn onder andere:

 • Verkeersmodel: voor het TB is gebruik gemaakt van een recenter verkeersmodel. Dit model levert hogere verkeersprognoses.
 • Geluidschermen en wallen: met de nieuwe verkeerscijfers is ook het geluidonderzoek geactualiseerd. Het maatregelpakket geluid is uitgebreid met een drie meter hoog scherm ter hoogte van de Loperweg te Echt, een twee meter hoog en bijna 2 km lang geluidscherm voor de kern Born en een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar.
 • Functiewijziging viaduct Gebroek: viaduct Gebroek wordt gesloopt en nieuw teruggebouwd als verbinding voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer kan geen gebruik meer maken van het viaduct.
 • Optimalisatie Parkway: de Parkway is geoptimaliseerd om ter hoogte van de woonkernen langs de A2 meer afscherming te bieden. Daarnaast is het ruimtebeslag van de Parkway bij Graetheide teruggebracht.
 • Aansluiting Born: de afwikkelingscapaciteit van de kruispunten van aansluiting Born is vergroot.
 • Aansluiting Urmond: op de afrit vanuit de richting Maastricht zijn de voorsorteerstroken voor het oostelijk kruispunt met de N294/Urmonderbaan verlengd. De voorsorteerstrook richting Sittard op de afrit van de oostelijke rijbaan van aansluiting Urmond is in het TB tracébesluit voorzien van een grotere opstellengte.

In de nota van wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk, door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers).

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroepschrift moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A2 Het Vonderen - Kerensheide;
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van dit tracébesluit;
 • De gronden van het beroep (motivering waarom u het niet met het tracébesluit eens bent).

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen, vindt u op de website van de Raad van State.

U kunt beroep instellen als u:

 • Een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • Of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A2 Het Vonderen - Kerensheide;
 • Waarom een voorlopige voorziening nodig is (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van dit tracébesluit;
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 174,-
 2. Voor rechtspersonen: € 345,-

In verband met de jaarwisseling worden deze bedragen verhoogd naar € 178,- en € 354,-. De Raad van State laat u weten of u het oude of nieuwe bedrag moet betalen. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat het beroepschrift gericht is tegen: ‘A2 Het Vonderen - Kerensheide'.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/.

Inloopbijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert een inloopbijeenkomst waarbij bewoners en andere belanghebbenden goed worden geïnformeerd over de inhoud van het tracébesluit A2 Wegverbreding Het Vonderen – Kerensheide. Op de inloopbijeenkomst zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De inloopbijeenkomst is vrij toegankelijk. Tussen 18.00 en 20.30 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. U bent van harte welkom op:

DatumLocatie
Dinsdag 14 januari 2020
Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren

Inzage

De papieren versie van het tracébesluit A2 Wegverbreding Het Vonderen – Kerensheide ligt van donderdag 19 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gemeentehuis Echt-SusterenNieuwe Markt 55Echt
Stadswinkel Sittard-GeleenMarkt 1Geleen
Gemeentehuis SteinStadhouderslaan 200Stein
Provincie LimburgLimburglaan 10Maastricht
Waterschap LimburgMaria Theresialaan 99Roermond
Rijkswaterstaat Den BoschZuidwal 58Den Bosch
Rijkswaterstaat MaastrichtAvenue Céramique 125Maastricht