Tracébesluit A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit. Dit was mogelijk van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • Structurele verbreding A2 met 2x3 rijstroken per rijrichting;
 • Aanpassing aan de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen;
 • Verhogen van de maximumsnelheid tot 130 km/uur ter hoogte van de aansluiting Urmond;
 • Behouden, vernieuwen en amoveren van diverse kunstwerken;
 • Bouwen van geluidschermen en –wallen;
 • Creëren van meerwaarde door de realisatie van faunapassages en herstel Geleenbeek;
 • De landschappelijke inpassing in de vorm van een Parkway;
 • Mitigerende en compenserende natuurmaatregelen.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 8 september tot en met 19 oktober 2017 lag het ontwerptracébesluit ter inzage. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit is - mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn onder andere:

 • Verkeersmodel: voor het tracébesluit is gebruikgemaakt van een recenter verkeersmodel. Dit model levert hogere verkeersprognoses.
 • Geluidschermen en wallen: met de nieuwe verkeerscijfers is ook het geluidonderzoek geactualiseerd. Het maatregelpakket geluid is uitgebreid met een drie meter hoog scherm ter hoogte van de Loperweg te Echt, een twee meter hoog en bijna 2 km lang geluidscherm voor de kern Born en een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar.
 • Functiewijziging viaduct Gebroek: viaduct Gebroek wordt gesloopt en nieuw teruggebouwd als verbinding voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer kan geen gebruik meer maken van het viaduct.
 • Optimalisatie Parkway: de Parkway is geoptimaliseerd om ter hoogte van de woonkernen langs de A2 meer afscherming te bieden. Daarnaast is het ruimtebeslag van de Parkway bij Graetheide teruggebracht.
 • Aansluiting Born: de afwikkelingscapaciteit van de kruispunten van aansluiting Born is vergroot.
 • Aansluiting Urmond: op de afrit vanuit de richting Maastricht zijn de voorsorteerstroken voor het oostelijk kruispunt met de N294/Urmonderbaan verlengd. De voorsorteerstrook richting Sittard op de afrit van de oostelijke rijbaan van aansluiting Urmond is in het tracébesluit voorzien van een grotere opstellengte.

In de nota van wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.