A27/A12 Ring Utrecht

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen de wijziging van het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016.

De ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. Op de A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht staan elke dag files. Tegelijk is de ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Zonder maatregelen zal de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de omgeving in de toekomst afnemen.

Dubbele doelstelling

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren, en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

Betere doorstroming

Om de doorstroming beter en veiliger te maken wordt met het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016 (hierna tracébesluit 2016) de capaciteit van de A27, A12 en de A28 vergroot door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke, kruisende verkeersstromen. Waar mogelijk wordt de leefbaarheid verbeterd, door bijvoorbeeld nieuwe en hogere geluidschermen te plaatsen. Tegen het tracébesluit 2016 is beroep aanhangig.

Wijziging tracébesluit 2016

In het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 (hierna tracébesluit 2018) zijn ten opzichte van het tracébesluit 2016 twee wijzigingen aangebracht:

  • Om het project uit te voeren, moet langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen (bomen en struiken) verdwijnen dan eerder was voorzien. Het gaat om stroken groen direct langs de A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 ha hebben. Uiteindelijk komt er meer groen terug dan er verdwijnt. Rijkswaterstaat zal conform de Wet natuurbescherming het groen dat weggehaald wordt volledig compenseren. Aanvullend hierop was in 2016 al een extra groencompensatie van 5,7 ha in de plannen opgenomen. Deze extra compensatie blijft in stand. In het tracébesluit 2018 is, naast de extra kap, vastgelegd op welke wijze deze wordt gecompenseerd.
  • Daarnaast legt het tracébesluit 2018 vast hoe de kade aan de noordzijde van het A12-viaduct over het Merwedekanaal (de Vierlingbrug) wordt aangepast, en hoe het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd bij knooppunt Rijnsweerd.

Voor het overige blijft het bepaalde in het tracébesluit 2016 onverminderd van kracht.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project kunt u ook vinden op de website http://www.rijkswaterstaat.nl/ringutrecht of u kunt mailen naar ring.utrecht@rws.nl (let op: links openen in nieuw venster).

Voor vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.