U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en/of het ontwerpsaneringsplan.

De A27 is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Zuid-Nederland en is daarmee van nationaal en regionaal belang. Op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en de aansluiting Houten staan automobilisten vaak in de file. De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder heeft als doel:

  • De doorstroming te bevorderen;
  • Het verminderen van files;
  • Het verminderen sluipverkeer in de regio.

De volgende documenten zullen ter inzage liggen:

  • Ontwerptracébesluit: gedetailleerde voorstellen voor de wijzigingen;
  • Milieueffectrapport: beschrijving van de milieueffecten voor de verbreding. Op basis daarvan heeft het milieubelang volwaardig meegewogen in de besluitvorming voor het ontwerptracébesluit.
  • Ontwerpsaneringsplan voor geluid: heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het ontwerptracébesluit kan plaatsvinden.

Vaststellen

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het tracébesluit en het saneringsplan naar verwachting in 2018 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsplan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.