U kunt geen zienswijze meer indienen over de startnotitie. Dit was mogelijk van 12 september tot en met 23 oktober 2007.

Vergroten capaciteit

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de doorstroming op de A27 tussen knooppunten Lunetten en Hooipolder verbeteren. Daarom laat de minister verschillende alternatieven onderzoeken. De verwachting is dat het vergroten van de capaciteit van de A27 de doorstromingsproblemen sterk zal verminderen.

Voorkeursalternatief

Op basis van de ingediende zienswijzen en overleg met marktpartijen en maatschappelijke organisaties kiest de minister een voorkeursalternatief om de doorstromingsproblemen op de A27 aan te pakken. Dit voorkeursalternatief wordt in de planfase verder uitgewerkt, hierbij wordt ook een milieueffectrapport opgesteld. In dit rapport staan de milieueffecten beschreven en maatregelen om die zoveel mogelijk te beperken of te compenseren.

Knooppunt Lunetten

Voorheen droeg dit project de naam A27 Lunetten - Hooipolder. De problematiek rond het knooppunt Lunetten wordt nu aangepakt binnen het project Ring Utrecht. Het A27-project beslaat namelijk niet het knooppunt zelf, maar het traject tot aan het knooppunt, terwijl het Ring Utrecht-project wél over het knooppunt gaat. Een logische keuze dus om de aansluiting van de A27 op knooppunt Lunetten mee te nemen in de plannen voor de Ring Utrecht. Beide projecten raken elkaar nu bij de aansluiting Houten. Bij de uitbreiding van de A27 spreken we daarom voortaan over de A27 Houten - Hooipolder.