Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer tegen beide besluiten (het tracé- en/of saneringsbesluit) aantekenen.

Wijzigingen op ontwerptracé- en ontwerpsaneringsbesluit

Van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 hebben het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van deze twee besluiten is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn onder andere:

  • volledige vervanging Hagesteinsebrug;

  • volledige vervanging Merwedebrug;

  • volledige vervanging Keizersveerbrug;

  • inpassing maatregel 5 HooipolderPlusPlan;

  • toevoegen 2-richtingen fietsverbinding op de Hagesteinse brug

  • terugbrengen verkeerslichten bij fietsoversteek De Tol

  • verplaatsing 2-richtingen fietsverbinding van oostzijde naar westzijde Keizersveerbrug.

Tracébesluit

In de nota van wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.

Er is een viewer beschikbaar waarop de verschillen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit inzichtelijk gemaakt zijn. (let op: link opent in nieuw venster)

De wijzigingen vloeien voort uit het besluit van de Minister van begin 2017 om drie grote bruggen (Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug) volledig te vervangen. Bekijk hier de kamerbrief.

Daarnaast betreft het wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en zogenoemde ambtshalve wijzigingen, zoals o.a.

  • de inpassing van maatregel 5 van het HooipolderPlusPlan;
  • de inpassing van een nieuwe fietsverbinding op de Hagesteinse brug.
  • Ook zijn de verkeerslichten teruggebracht bij de fietsoversteek De Tol en is de2-richtingenfietsverbinding op de Keizersveerbrug naar de westkant verplaatst.