Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep tegen beide besluiten (het tracé- en/of saneringsbesluit) aantekenen van 11 januari tot en met 21 februari 2019.

Wijzigingen op ontwerptracé- en ontwerpsaneringsbesluit

Van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 hebben het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van deze twee besluiten is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn onder andere:

 • volledige vervanging Hagesteinsebrug;

 • volledige vervanging Merwedebrug;

 • volledige vervanging Keizersveerbrug;

 • inpassing maatregel 5 HooipolderPlusPlan;

 • toevoegen 2-richtingen fietsverbinding op de Hagesteinse brug

 • terugbrengen verkeerslichten bij fietsoversteek De Tol

 • verplaatsing 2-richtingen fietsverbinding van oostzijde naar westzijde Keizersveerbrug.

Tracébesluit

In de nota van wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.

Er is een viewer beschikbaar waarop de verschillen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit inzichtelijk gemaakt zijn. (let op: link opent in nieuw venster)

De wijzigingen vloeien voort uit het besluit van de Minister van begin 2017 om drie grote bruggen (Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug) volledig te vervangen. Bekijk hier de kamerbrief.

Daarnaast betreft het wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en zogenoemde ambtshalve wijzigingen, zoals o.a.

 • de inpassing van maatregel 5 van het HooipolderPlusPlan;
 • de inpassing van een nieuwe fietsverbinding op de Hagesteinse brug.
 • Ook zijn de verkeerslichten teruggebracht bij de fietsoversteek De Tol en is de2-richtingenfietsverbinding op de Keizersveerbrug naar de westkant verplaatst.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracé- of saneringsbesluit
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracé- of saneringsbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracé- of saneringsbesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
  of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit.
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracé- of saneringsbesluit
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracé- of saneringsbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 174,-
 • Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert 3 informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere belanghebbenden. De informatiebijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Datum15 januari 2019
LocatieFort Altena
AdresTol 8, Werkendam
Datum17 januari 2019
LocatieTheater Vianen in Helsdingen
AdresWestelijke Parallelweg 1, Vianen
Datum23 januari 2019
LocatieZaal Boelaars
AdresKeizersdijk 48, Raamsdonksveer

Inzage

Van donderdag 10 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 liggen het tracébesluit en het besluit ter vaststelling van het saneringsplan A27 Houten – Hooipolder met bijbehorende papieren documenten tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

Locaties ter inzage tracébesluit. * Op de locaties met een sterretje ligt ook het saneringsbesluit ter inzage.

StadAdres
Almkerk* Gemeentehuis, Sportlaan 170
Breda Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 Gemeentehuis, Claudius prinsenlaan 10
Den Haag * Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 (alleen op afspraak 070-456 8999) * Provinciehuis, Zuid-hollandplein 1
Geertruidenberg* Gemeentehuis, Vrijheidstraat 2
GorinchemGemeentehuis, Stadhuisplein 1
Hardinxveld-GiessendamGemeentehuis, Raadhuisplein 1
HoornaarGemeentehuis, Groeneweg 33
Houten * Gemeentehuis, Onderdoor 25 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2
Meerkerk
* Gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1
Nieuwegein* Gemeentehuis, Stadsplein 1
OosterhoutGemeentehuis, Slotjesveld 1
’s-Hertogenbosch * Provinciehuis, Brabantlaan 1 * Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58
TielWaterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1
Utrecht* Provinciehuis, Archimedeslaan 6
Gemeentehuis, Stadsplateau 1
Vianen* Gemeentehuis, Voorstraat 30
WaalwijkGemeentehuis, Taxandriaweg 6