Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen N14

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14.

Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14

De ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 bevat een pakket aan maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A4 aan te pakken. Dit heeft tevens een positief effect op de doorstroming van het onderliggende wegennet bij verkeersopstopping en incidenten. Het pakket aan maatregelen heet het voorkeursalternatief. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Het vervangen van het Ringvaartaquaduct in de richting Leiden - Den Haag.
  • De aanleg van een extra rijstrook langs het hele traject vanaf knooppunt Burgerveen tot de N14 in beide richtingen.
  • De uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade met twee rijstroken per richting. Hiermee wordt de uitwisseling van verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 verbeterd.

Stikstofdepositie

Bij het opstellen van het milieueffectrapport is uitgegaan van het toen geldende Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Echter, na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 mag het PAS niet meer gebruikt worden bij de vaststelling van een besluit en moet voor ieder project afzonderlijk een onderbouwing van de haalbaarheid met betrekking tot stikstof zijn opgenomen. Om die reden is voor het voorkeursalternatief nader onderzoek verricht (Bijlage 7 bij deze structuurvisie). In dit onderzoek is aangetoond dat de verbreding van de A4 per saldo voor de aanleg- en gebruiksfase niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Inzage

De papieren documenten liggen van 24 januari tot en met 5 maart 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gemeente Haarlemmermeer (Op afspraak kunt u de documenten inzien. Een afspraak hiervoor maakt u via telefoonnummer 0990 1852.)Raadhuisplein 1Hoofddorp
Stadskantoor LeidenBargelaan 190Leiden
RijkswaterstaatLange Kleiweg 34Rijswijk

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In de nota van antwoord wordt per thema ingegaan op de ingediende zienswijzen en op welke wijze hiermee in de definitieve structuurvisie of in het vervolg van het project wordt omgegaan.

Procesverloop verkenning snelweg A4 Burgerveen-N14