Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14. Dit was mogelijk van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020.

Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14

De ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 bevat een pakket aan maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A4 aan te pakken. Dit heeft tevens een positief effect op de doorstroming van het onderliggende wegennet bij verkeersopstopping en incidenten. Het pakket aan maatregelen heet het voorkeursalternatief. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Het vervangen van het Ringvaartaquaduct in de richting Leiden - Den Haag.
  • De aanleg van een extra rijstrook langs het hele traject vanaf knooppunt Burgerveen tot de N14 in beide richtingen.
  • De uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade met twee rijstroken per richting. Hiermee wordt de uitwisseling van verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 verbeterd.

Stikstofdepositie

Bij het opstellen van het milieueffectrapport is uitgegaan van het toen geldende Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Echter, na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 mag het PAS niet meer gebruikt worden bij de vaststelling van een besluit en moet voor ieder project afzonderlijk een onderbouwing van de haalbaarheid met betrekking tot stikstof zijn opgenomen. Om die reden is voor het voorkeursalternatief nader onderzoek verricht (Bijlage 7 bij deze structuurvisie). In dit onderzoek is aangetoond dat de verbreding van de A4 per saldo voor de aanleg- en gebruiksfase niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

Ingediende zienswijzen

Van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020 zijn 37 zienswijzen ingediend over de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere organisaties ingediend. Dertien organisaties hebben hun naam onder één van de zienswijzen gezet. Van de 37 ingediende zienswijzen zijn dertien zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten en 24 afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeentes Leidschendam-Voorburg (18), Haarlemmermeer (5), Kaag en Braassem (4), Leiderdorp (3) en Voorschoten (2).

Procesverloop verkenning snelweg A4 Burgerveen-N14