Procedurewijziging

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het gewijzigde in het kader van het eerdere voornemen te weten: het opstellen van een plan-MER in plaats van een MER fase 1.

In de afgelopen periode is onder andere gestudeerd op de vraag hoe binnen de te onderzoeken alternatieven een eventuele aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de N11 (verdiepte ligging) kan worden vormgegeven. Dit knelpunt is ook nadrukkelijk uit het participatieproces met de omgeving gekomen. Verschillende varianten hiervoor zijn bekeken. Om ruimte te geven voor onderzoek naar de best mogelijke oplossing heeft de minister besloten om ook een oplossing met meer dan twee rijstroken te betrekken in het onderzoek. Hierdoor is het ook mogelijk om een variant te onderzoeken waarbij er (over een beperkte afstand) meer dan twee nieuwe rijstroken worden aangelegd in de verdiepte ligging bij Leiden. Voor een mogelijke uitbreiding met meer dan twee rijstroken, ook al is deze beperkt, is op grond van de tracéwet een structuurvisie nodig. De minister heeft daarom besloten te wisselen van procedure en voor het vervolg van deze MIRT-verkenning uit te gaan van de structuurvisie-procedure.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de eventuele nieuwe zienswijzen die zijn binnengekomen. Een antwoord op deze zienswijzen wordt opgenomen in een nieuwe reactienota.