Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De structuurvisie van de A4 Burgerveen-N14 is vastgesteld en ligt van woensdag 8 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 ter inzage. U heeft niet de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de structuurvisie.

Maatregelen

De structuurvisie A4 Burgerveen – N14 bevat een pakket aan maatregelen om dit aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen heet het voorkeursalternatief. De maatregelen moeten leiden tot het verbeteren van de doorstroming op de A4 en daarmee de doorstroming van het onderliggende wegennet. Een aantal maatregelen heeft ook een positief effect op de verkeersveiligheid, wat het aantal incidenten zal beperken en daarmee ook een positief effect heeft op de doorstroming van de A4.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • De aanleg van een extra rijstrook langs het hele traject vanaf knooppunt Burgerveen tot de N14 in beide richtingen.
  • Het vervangen van het Ringvaartaquaduct Haarlemmermeer in de richting Leiden – Den Haag.
  • De uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade met twee rijstroken per richting. Hiermee wordt de uitwisseling van verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 verbeterd.

Structuurvisie en reactienota

Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 heeft de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In de reactienota staat de reactie op de ingediende zienswijzen. In het Addendum MER staat de reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r.. De zienswijzen en het advies van de Commissie hebben niet geleid tot wijzigingen in de structuurvisie. Ook de voorkeursbeslissing, zoals opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, is niet gewijzigd.

Vervolg

Met deze structuurvisie sluit de verkenningsfase en start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.