Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapportageprocedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14 genomen. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale- en provinciale wegen.

Wat gebeurt er daana?

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft ingediend op het voornemen, dan wordt u hierover verder geïnformeerd door de Directie Participatie. Het milieueffectrapport wordt gebruikt om de milieu effecten in beeld te brengen en om deze een plek te geven in de te maken afwegingen. Onder andere op basis van milieueffectrapport neemt de minister een voorkeursbeslissing. Vervolgens worden het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport fase 2 opgesteld, ter vaststelling aangeboden aan de minister van IenW ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen ook hierop een zienswijze naar voren brengen. Heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen een milieueffectrapportageprocedure te starten, dan wordt u door de directie Participatie over het zienswijze proces rondom het ontwerptracébesluit geïnformeerd. Daarna wordt het tracébesluit vastgesteld door de minister van IenW. Voor de termijnen zie de planning op www.a4burgerveen-n14.nl.