Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit.

De Rijksweg A4 is één van de belangrijkste landelijke noord-zuidroutes door de Randstad en vormt de verbindingsschakel tussen de stedelijke regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de luchthavens Schiphol en Rotterdam. Een goede verkeersdoorstroming op deze Rijksweg is van (inter)nationaal belang. Deze verkeersdoorstroming staat onder druk.

In 2011 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de regionale partners een MIRT-Verkenning uitgevoerd naar mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde verkeersproblemen, waaronder de verkeersdruk op de A4 ter hoogte van Den Haag. Dit heeft geleid tot de ‘Rijksstructuurvisie A4 Passage Den Haag en Poorten & Inprikkers’, waarover met de regionale partners overeenstemming is bereikt, inclusief de daarin verwoorde Voorkeursbeslissing.

De combinatie van problemen op de A4 en de poorten en inprikkers veroorzaakt een kettingreactie van problemen. In eerste instantie op deze wegen zelf, maar vanwege hun functie vervolgens ook op grote delen van het netwerk in de regio Haaglanden en de Zuidvleugel. Door de A4 Passage aan te pakken, in combinatie met het verbeteren van de doorstroming via de poorten en inprikkers, verbetert de ontsluiting. De robuustheid van het netwerk en de samenhang in de regio Haaglanden en de Zuidvleugel neemt toe.

Voornemen

Voor de maatregelen aan de A4 en de N14 is in het Bestuursakkoord eind 2012 vastgelegd dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat (destijds de minister van Infrastructuur en Milieu) de Planuitwerking en de realisatie op zich zal nemen. Op 19 juni 2017 heeft de minister opdracht verstrekt voor de Planuitwerking A4 Haaglanden-N14. In de Planuitwerking A4 Haaglanden-N14 wordt de in 2012 genomen Voorkeursbeslissing uitgewerkt naar het detailniveau van een tracébesluit.

29 zienswijzen op het voornemen om een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit A4 Haaglanden-N14

Van donderdag 7 juni tot en met woensdag 4 juli 2018 zijn 29 zienswijzen ingediend op het voornemen om een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit A4 Haaglanden-N14 Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 77 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Reactienota op het voornemen om een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit A4 Haaglanden-N14

De reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het voornemen A4-Haaglanden-N14 is klaar. U kunt het document vinden onder kop documenten onder voornemen een project-MER te starten.

In de reactienota is er voor gekozen de inhoud uit de verschillende zienswijzen te bundelen naar thema’s en daarbij een reactie te geven hoe met die thema’s is omgegaan. De thema’s zijn geclusterd in algemeen, mobiliteit, leefbaarheid en natuur & milieu.

Planning

WanneerWat
Verwachting begin 2020
Opstellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A4 Haaglanden-N14
Verwachting begin 2020
Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A4 Haaglanden-N14
Verwachting eind 2020Vaststellen tracébesluit A4 Haaglanden-N14
Verwachting eind 2020Nota van antwoord op de zienswijzen op het ontwerptracébesluit A4 Haaglanden-N14
Verwachting eind 2020Beroep instellen op het tracébesluit A4 Haaglanden-N14

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op https://www.A4haaglanden-n14.nl. (opent in nieuw venster)

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.