U kunt geen zienswijze meer indienen over de Ontwerprijksstructuurvisie en plan-milieueffectrapport A4 Passage en Poorten en Inprikkers.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een voorkeursbeslissing genomen voor de aanpak van de problemen rondom de A4 Passage en de Poorten en Inprikkers. Deze beslissing is vastgelegd in een ontwerp-rijksstructuurvisie. De infrastructuurmaatregelen hebben betrekking op onder andere de A4 langs Den Haag tussen Leidschendam en de aansluiting Den Hoorn, de N211 tot en met de kruising Erasmusweg bij Den Haag Zuid, de Prinses Beatrixlaan tot en met de kruising met de Sir Winston Churchillaan in Rijswijk en de eerste kruisingen op de N14 vanaf de A4 langs Leidschendam-Voorburg. Deze maatregelen bestaan onder andere uit:

  • Het toevoegen van een nieuwe doorgaande hoofdstructuur op de A4;
  • Verbreding van een aantal op- en afritten;
  • Aanpassing van aansluitingen tussen de A4 Passage en de toegangswegen (Poorten);
  • Extra capaciteit (rijstroken) op de toegangswegen N211 en Prinses Beatrixlaan (Inprikkers);
  • Ongelijkvloers maken van een aantal kruisingen op toegangswegen (N211, Beatrixlaan, N14).

Voor de ontwerprijksstructuurvisie is op grond van de Wet milieubeheer een milieueffectrapport opgesteld. Hierin zijn de mogelijke milieueffecten in beeld gebracht. De ontwerprijksstructuurvisie is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland, het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag. De maatregelen op de Rijkswegen (A4 passage inclusief de aansluitingen en de N14) worden na vaststelling van de rijksstructuurvisie in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. Voor de maatregelen op de niet-rijkswegen die onderdeel uitmaken van de voorkeursbeslissing nemen de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden of de betreffende gemeente(n) de uitvoering ter hand evenals de eventueel mogelijk noodzakelijke bestemmingswijziging (via een Provinciaal Inpassingsplan of een bestemmingsplanwijziging.

Participatie

Een aantal belangen-, koepel- en milieuorganisaties en bedrijven heeft voor alle belangrijke momenten van besluitvorming een bijdrage kunnen leveren aan de MIRT Verkenning Haaglanden. Deze betrokkenheid helpt in de zoektocht naar oplossingen die nodig zijn voor een mooie en bereikbare regio. Sinds eind 2008 hebben periodiek verschillende participatiemomenten plaatsgevonden. De participatie leverde reacties en adviezen op die, voor zover relevant en toepasbaar, gezorgd hebben voor totstandkoming van de rapporten en het verfijnen van de kansrijke alternatieven. Op de website www.mirtverkenninghaaglanden.nl zijn verslagen en resultaten van deze bijeenkomsten terug te vinden. Een overzicht en verantwoording van de toegepaste werkwijze kunt u lezen in de Procesverantwoording MIRT-Verkenning Haaglanden.