Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kunt u het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 inzien. U kunt uw vragen hierover stellen tijdens een van de webinars op 25, 26 of 28 mei. In deze periode kunt u ook een zienswijze indienen.

De doorstroming op de rijksweg A4 staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren, neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Het tracé loopt vanaf de aansluiting met de N14 tot de Ketheltunnel. De maatregelen zijn als volgt:

 • Traject aansluiting N14 – aansluiting Plaspoelpolder: in beide richtingen een uitbreiding van de parallelrijbanen met een nieuwe doorgaande hoofdstructuur op de A4.
 • Traject aansluiting Plaspoelpolder – aansluiting Den Haag-Zuid: in beide richtingen een verbreding in de buitenberm.
 • Traject aansluiting Den Haag-Zuid – verdiepte ligging naar de Ketheltunnel: in beide richtingen een verbreding in de middenberm.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten bij de aansluitingen:
  • A4 – N14/Leidschendam;
  • A4 – Rijswijk Centrum;
  • A4 – Plaspoelpolder;
  • A4 – N470/Delft.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluitingen:
  • A4 – Rijswijk/Prinses Beatrixlaan;
  • A4 – N211/Den Haag-Zuid;
  • A4 – N223/Den Hoorn.
 • Ongelijkvloers maken van twee kruisingen op de N14.
 • Spoorse kunstwerken:
  • Leidschendam;
  • Rijswijk.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het ontwerptracébesluit toont in detail de plannen voor de aanpassingen aan de A4, de aansluitingen en de kruisingen op de N14. Effecten van het project op onder meer natuur, water, geluid en lucht staan beschreven in een bijlage van het ontwerptracébesluit: het milieueffectrapport.

Ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerpsaneringsbesluit heeft betrekking op de weggedeelten van de A4 rond de knooppunten Prins Clausplein en Ypenburg. Op deze weggedeelten zijn drie saneringswoningen waar de geluidbelasting hoger is dan 65 dB. Voor deze woningen worden, na vaststelling van het saneringsplan, verdere maatregelen onderzocht, namelijk of er extra geluidsisolerende maatregelen aan de gevel nodig zijn of dat de bestaande gevelisolatie voldoende is.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via één van de twee zienswijzenformulieren. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en als u aangeeft op welk onderdeel (ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en/of ontwerpsaneringsbesluit) uw zienswijze betrekking heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport of het ontwerpsaneringsbesluit?
 • Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Zienswijze over het ontwerptracébesluit en/of milieueffectrapport

Gaat u in uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit en/of het milieueffectrapport? Dan ontvangen wij uw zienswijze graag via formulier 1 – ontwerptracébesluit/milieueffectrapport

Zienswijze over het ontwerpsaneringsbesluit

Gaat u in uw zienswijze in op het ontwerpsaneringsbesluit? Dan ontvangen wij uw zienswijze graag via formulier 2 – ontwerpsaneringsbesluit.

Zienswijze over het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport én het ontwerpsaneringsbesluit

Gaat u in uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport én het ontwerpsaneringsbesluit? Dan stellen wij het op prijs als u twee afzonderlijke zienswijzen indient.

Mondeling indienen
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999

Webinars

Als alternatief voor de informatieavonden, die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kunnen plaatsvinden, organiseert Rijkswaterstaat op de volgende momenten een webinar. Iedere webinar licht een specifiek deelgebied van het tracé toe.

Datum
Tracé(deelgebied)
Maandag 25 mei van 19.00 tot 21.00 uurKetheltunnel tot de N223
Dinsdag 26 mei van 19.00 tot 21.00 uurN223 tot de N14
Donderdag 28 mei van 19.00 tot 21.00 uurKruisingen van de N14

In de webinars worden het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 toegelicht. Tijdens de webinars heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de webinars kan via de projectwebsite. Hier kunt u ook de laatste informatie en het programma van de webinars vinden. Kunt u niet bij één van de webinars aanwezig zijn? Dan kunt u de webinar terugkijken via de projectwebsite. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen tijdens de webinars, indienen via 0800-8002 of mailen naar A4-Haaglanden-N14@rws.nl.

Inzage

De papieren documenten liggen van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 ter inzage op de volgende locatie:

Instantie
Locatie
Plaats
Rijkswaterstaat
Boompjes 200
Rotterdam, 3011 XD

De stukken zijn digitaal te raadplegen via: www.platformparticipatie.nl/a4haaglanden-n14. Op https://www.a4haaglanden-n14.nl/ staat tevens informatie over het project.

Het is ook mogelijk om fysieke exemplaren op te vragen via 0800–8002 (Rijkswaterstaat). Geef hierbij aan welke delen van het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport of het ontwerpsaneringsbesluit u wilt ontvangen.

Wat gebeurt er daarna?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. bij het opstellen van het tracébesluit. Het tracébesluit is naar verwachting in de loop van 2021 gereed. Er wordt een nota van antwoord opgesteld, dat uiteenzet op welke wijze rekening is gehouden met alle ingediende zienswijzen. Indieners krijgen hiervan bericht. Alleen indieners van een zienswijze op het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit, kunnen in beroep gaan tegen het definitieve besluit.