U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het (ontwerp)Tracébesluit A4 Haaglanden-N14.

In deze planuitwerking worden de volgende maatregelen uit de Rijksstructuurvisie uitgewerkt:

 • De A4 Passage. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor doorgaand en in- en uitvoegend verkeer. De weg begint na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan en zal grotendeels bestaan uit meerdere parallel lopende rijbanen. Er komen in het midden twee rijbanen met ieder twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer. Aan weerszijde komen meerstrooks parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal te kunnen faciliteren.
 • De A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn wordt uitgebreid met een extra rijstrook.
 • Knooppunt Ypenburg wordt uitgebreid en krijgt dubbelstrooks weefvakken (een combinatie van in- en uitvoegstroken) van en naar de aansluiting Delft Noord aan de A13.
 • Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van Steelaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan) waarbij de gemeentelijke wegen onder de N14 worden geleid.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-N14 van en naar Leiden.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-Rijswijk/Plaspoelpolder.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-A13 en Rotterdamse Baan.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-Prinses Beatrixlaan.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-N211.
 • Capaciteitsuitbreiding met een extra rijstrook aan de middenbermzijde in beide richtingen tussen de aansluiting Den Hoorn-Ketheltunnel (dit is een extra maatregel ten opzichte van de Rijksstructuurvisie).

Bovenstaande maatregelen worden ook inzichtelijk gemaakt in een kaart.

Uitbreiding nieuwe rijstroken A4 ten opzichte van de voorkeursbeslissing

Door de verdere groei van de hoeveelheid verkeer ontstaan knelpunten op het traject ten zuiden van de aansluiting Den Hoorn door de overgang van 2x3 naar 2x2 rijstroken:

 • Op de A4 rechts (in de richting Rotterdam) ter hoogte van de rijstrookbeëindiging bij aansluiting Den Hoorn en in iets mindere mate ter hoogte van toerit Delft-zuid.
 • In omgekeerde richting is sprake van een knelpunt bij de rijstrookbeëindiging ter hoogte van aansluiting Delft-zuid.

Uit een uitgevoerde verkeersanalyse blijkt dat een verbreding van de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel een oplossing biedt voor deze knelpunten. Met de verkeersanalyse is aangetoond dat de uitbreiding met nieuwe rijstroken tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel zinvol is. De verbreding hoeft niet over het gehele traject Den Hoorn-Ketheltunnel te gebeuren. Met name in de richting van de Ketheltunnel naar Den Hoorn heeft het traject al (groten)deels drie rijstroken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over deze uitbreiding.

In het milieueffectrapport worden de verkeerskundige effecten (ook op het onderliggend wegennet) en milieueffecten van deze uitbreiding onderzocht.

Ingediende zienswijzen

Van donderdag 7 juni tot en met woensdag 4 juli 2018 zijn 29 zienswijzen ingediend op het voornemen om een project-milieueffectrapport op te stellen voor het (ontwerp)Tracébesluit A4 Haaglanden-N14. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 77 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Nota van antwoord

De reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het voornemen A4-Haaglanden-N14 is klaar. U kunt het document vinden onder kop documenten onder voornemen een project-milieueffectrapport te starten. In de reactienota is gekozen de inhoud uit de verschillende zienswijzen te bundelen naar thema’s en daarbij een reactie te geven hoe met die thema’s is omgegaan. De thema’s zijn geclusterd in algemeen, mobiliteit, leefbaarheid en natuur en milieu.

Wat gebeurt er daarna?

Het ontwerptracébesluit en de project-milieueffectrapport wordt opgesteld, ter vaststelling aangeboden aan de minister van IenW en ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen ook hierop een zienswijze naar voren brengen. Heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen een project-milieueffectrapport te starten, dan wordt u door de directie Participatie over het zienswijzenproces rondom het ontwerptracébesluit geïnformeerd. Daarna wordt het tracébesluit vastgesteld door de minister van IenW. Voor de termijnen zie de planning op www.a4haaglanden-n14.nl. De verbreding hoeft niet over het gehele traject Den Hoorn-Ketheltunnel te gebeuren. Met name in de richting van de Ketheltunnel naar Den Hoorn heeft het traject al (groten)deels drie rijstroken.

Poorten en Inprikkers

In de kennisgeving en notitie reikwijdte en detailniveau worden de woorden poorten en inprikkers gebruikt. Met poorten en inprikkers wordt het volgende bedoeld: poorten zijn knooppunten op een doorgaande rijksweg om de stad in en uit te gaan. Inprikkers zijn belangrijke wegen om verschillende bestemmingen in de Den Haag of Haaglanden te kunnen bereiken.