Voornemen milieueffectrapport opstellen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van donderdag 8 oktober 2020 tot en met woensdag 4 november 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg-Breda. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen bij de keuze van een voorkeursalternatief.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke onderwerpen en alternatieven (reikwijdte) voor de A58 tussen Tilburg en Breda moeten worden onderzocht en beschreven in het milieueffectrapport en met welke diepgang (detailniveau). Ook beschrijft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau het beoordelingskader voor het beoordelen van de alternatieven in het milieueffectrapport. Daarmee vormt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een belangrijk kader voor het milieuonderzoek. Het milieueffectrapport wordt te zijner tijd, samen met het ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

Wat willen we graag van u weten voor de start van het onderzoek? We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Informatiebijeenkomsten

In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 organiseert het ministerie op 27 en 28 oktober 2020 als alternatief op de fysieke informatiebijeenkomsten online informatiebijeenkomsten. In de online informatiebijeenkomsten wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het A58 Tilburg-Breda toegelicht. Tijdens deze informatiebijeenkomsten heeft u de mogelijkheid vragen te stellen. Aanmelden voor één van de online informatiebijeenkomsten kan via de projectwebsite www.a58tilburgbreda.nl. Hier kunt u ook de tijden, laatste informatie en het programma van de webinars vinden. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen tijdens de online informatiebijeenkomsten of mailen naar a58tilburgbreda@minienw.nl.

Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u uw gegevens (naam en telefoonnummer) laten noteren, zodat een notulist u kan terugbellen om een zienswijze op te nemen. Kunt u niet bij één van de online informatiebijeenkomsten aanwezig zijn? Op de projectwebsite a58tilburgbreda.nl kunt u meer informatie vinden over het project.

Inzage

De papieren documenten liggen van donderdag 8 oktober 2020 tot en met woensdag 4 november 2020 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie
Locatie
Plaats
Telefoonnummer
Provincie Noord-BrabantBrabantlaan 1Den Bosch073 681 2812
Waterschap de DommelBosscheweg 56Boxtel041 161 8618
Gemeente TilburgSpoorlaan 181Tilburg14 013
Gemeente GoirleOranjeplein 1Goirle013 531 0610
Gemeente OosterhoutSlotjesveld 1Oosterhout14 0162
Gemeente BredaClaudius Prinsenlaan 10Breda14 076
Gemeente Gilze en RijenRaadhuisplein 1Rijen14 0161
Gemeente Alphen ChaamWillibrordplein 1Alphen14 013
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak)Rijnstraat 8Den Haag
070 456 8999
LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle binnengekomen zienswijzen gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.