A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A6 Almere Oostvaarders – Lelystad. Dit was mogelijk van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond
Zienswijze indienen over voornemen een milieueffectrapport op te stellen

Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Beroep instellen tegen tracébesluit

De A6 is een belangrijke verbinding voor de ontsluiting van Flevoland en voor het verkeer tussen de Randstad en het noorden van het land. Op het traject tussen Almere en Lelystad is het verkeer de laatste jaren sterk toegenomen, waardoor nu verkeersopstoppingen ontstaan. Verkeersanalyses geven aan dat dit de komende jaren zal toenemen. Het gevolg hiervan is:

  • Dat met name Lelystad slechter bereikbaar wordt. Ook de luchthaven Lelystad Airport, die straks in gebruik wordt genomen, zal daardoor hinder ondervinden;
  • Het doorgaande verkeer zal steeds meer problemen ondervinden.

Naar aanleiding hiervan voert Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar mogelijke oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem. Het meest kansrijke alternatief bestaat uit het opwaarderen van de huidige 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. Dit alternatief is in een overeenkomst met de regio voorgesteld als voorkeursalternatief. De grens van het plangebied loopt aan beide zijden langs de A6 vanaf aansluiting 8 Almere Oostvaarders tot en met aansluiting 10 Lelystad. Door het realiseren van het voorkeursalternatief ontstaan positieve effecten ten opzichte van de huidige situatie. De positieve effecten zijn:

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • Betere verwerking van de autonome groei van het autoverkeer;
  • Verbeteren van de robuustheid van het netwerk.

Voornemen opstellen milieueffectrapport

Met dit voornemen maakt de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend een milieueffectrapportageprocedure te starten. Het meest kansrijke alternatief wordt verder uitgewerkt en er wordt toegewerkt naar een milieueffectrapport en een ontwerptracébesluit ‘A6 Almere Oostvaarders-Lelystad’:

  • In het milieueffectrapport worden de milieugevolgen van de verbreding inzichtelijk gemaakt;
  • Het ontwerptracébesluit beschrijft het ontwerp van de verbreding en de inpassing in de omgeving. Ook de benodigde maatregelen op het gebied van onder andere natuur, landschap en geluid staan hierin.

Planning

WanneerWat
Najaar 2020Reactienota op zienswijzen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen
2021Opstellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2021Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2021Vaststellen tracébesluit
2023Start werkzaamheden
2025Openstelling

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over A6 Almere Oostvaarders – Lelystad kunt u terecht op www.rws.nl/a6lelystad