Voornemen A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A6 Almere Oostvaarders – Lelystad.

Startbeslissing

In 2016 heeft de minister tijdens het bestuurlijk overleg met de bestuurders van de gemeenten Almere en Lelystad het startsein gegeven voor de Verkenning A6 Almere - Lelystad. Op het traject tussen Almere en Lelystad is het verkeer de laatste jaren sterk toegenomen, waardoor nu al verkeersopstoppingen ontstaan. Met name Lelystad wordt steeds slechter bereikbaar. Ook de luchthaven Lelystad Airport, die straks in gebruik wordt genomen, zal daardoor hinder ondervinden. Specifiek wordt gekeken naar de verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken en waarbij in de verdere uitwerking nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid, natuur, milieu en landschap en (toekomstige) innovatie.

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen bij de keuze van een voorkeursalternatief.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

Wat willen we graag van u weten voor de start van het onderzoek?

We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Inzage

De papieren documenten liggen van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 ook ter inzage op de volgende locaties:

Instantie
Locatie
Plaats
Gemeente LelystadStadhuisplein 2
Lelystad
Rijkswaterstaat Midden-NederlandZuiderwagenplein 2
Lelystad
LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.