A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken, wijziging van de geluidproductieplafonds en het besluit of er sprake kan zijn van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen (milieueffectrapportage-beoordelingsbesluit). Dit was mogelijk van donderdag 11 juni tot en met woensdag 22 juli 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond
Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

Beroep instellen tegen tracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

De A73 in en rond knooppunt Zaarderheiken kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A73 tussen de aansluiting Maasbree en knooppunt Zaarderheiken te verbeteren, legt Rijkswaterstaat één extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan in noordelijke richting aan.

Extra rijstrook vanwege files

De filevorming in en rond knooppunt Zaarderheiken is toegenomen sinds de openstelling van de A74. In de ochtendspits staat vooral file op de oostelijke parallelbaan van de A73 in noordelijke rijrichting ten zuiden van knooppunt Zaarderheiken. Deze file slaat terug richting de Zuiderbrug. De voornaamste oorzaak van deze filevorming is dat de oostelijke parallelbaan van de A73 slechts één doorgaande rijstrook bevat. Aangezien rijrichtingen met veel verkeer (Duisburg (D), Eindhoven, aansluitingen Venlo-West en Grubbenvorst) gebruikmaken van deze parallelbaan is de hoeveelheid verkeer in de spits te hoog voor deze ene rijstrook. Doordat de parallelbaan het verkeer niet kan verwerken, ontstaat regelmatig file.

De gebrekkige doorstroming, robuustheid en verkeersveiligheid vragen om een oplossing. Daarom hebben in 2014 de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu en de provincie Limburg afgesproken om maatregelen te treffen bij het knooppunt Zaarderheiken. Het doel van de extra rijstrook is het realiseren van een robuuster knooppunt waarbij het verkeer in de directe omgeving van het knooppunt beter doorstroomt in primair de ochtendspits maar ook in de avondspits, waardoor reistijdverliezen kleiner worden en het verkeer ter plekke bovendien veiliger kan passeren.

In de startbeslissing is op 24 januari 2017 vastgelegd dat de voorkeursoplossing bestaat uit de uitbreiding van de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met één extra rijstrook.

Ontwerptracébesluit

Het ontwerptracébesluit bevat het plan om één extra rijstrook aan te leggen op de oostelijke parallelbaan in noordelijke richting van de A73. Het doel van de extra rijstrook is het realiseren van een robuuster knooppunt waarbij het verkeer in de directe omgeving van het knooppunt beter doorstroomt in primair de ochtendspits maar ook in de avondspits, waardoor reistijdverliezen kleiner worden en het verkeer ter plekke bovendien veiliger kan passeren.

Nalevingsknelpunt geluid

Tijdens het opstellen van het ontwerptracébesluit is onderzocht of bovenop de maatregelen die in het gebied al getroffen zijn, nog aanvullende geluidmaatregelen nodig zijn.

Met de vaststelling van het tracébesluit worden de geluidproductieplafonds gewijzigd en zal niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt geluid. U kunt in uw zienswijze ook hierop ingaan.

Milieueffectrapportage-beoordelingsbesluit

Voor de voorgenomen extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan is op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit de beoordeling van de diverse milieuaspecten blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat voor dit project geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Een eventuele reactie op het beoordelingsbesluit kunt u geven bij uw zienswijze over het ontwerptracébesluit.

Planning

WanneerWat
2020Schrijven nota van antwoord op zienswijzen over het ontwerptracébesluit
4e kwartaal 2020Vaststellen tracébesluit
Begin 2021Beroepsprocedure tracébesluit
2021 – 2022Uitvoering van de werkzaamheden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken