A7/A8 Amsterdam-Hoorn

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Huidige fase
Zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen

Zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport

Beroep instellen tegen het definitieve tracébesluit

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de filedruk hier na 2020 fors zal toenemen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom in 2015 besloten onderzoek te doen naar maatregelen die de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam kunnen verbeteren. Eind 2019 is met de resultaten van dit onderzoek de structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn vastgesteld. In de structuurvisie staat welke maatregelen de voorkeur hebben om verder te worden uitgewerkt.

Structuurvisie en voorkeursalternatief A7/A8

De volgende wegaanpassingen (van zuid naar noord) maken deel uit van het voorkeursalternatief in de structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn en worden de komende tijd verder onderzocht en uitgewerkt:

  • Het openstellen van de reserverijstroken in de Coentunnels.
  • Het verbreden van de A8 naar 2x5 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam.
  • Het ombouwen van knooppunt Zaandam.
  • Het vervangen van de spitsstrook door een volwaardige derde rijstrook tussen knooppunt Zaandam en aansluiting A7 naar Purmerend Zuid en vice versa.
  • Het verbreden van de A7 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 4 Purmerend Zuid en aansluiting 6 Purmerend Noord.
  • Het aanleggen van spitsstroken tussen Hoorn Noord en Avenhorn.
Het afwaarderen van de A7 naar stadsweg tussen het Prins Bernhardplein en knooppunt Zaandam is inhoudelijk en organisatorisch belegd bij de gemeente Zaanstad. Het maakt daarmee geen deel uit van het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn.

Voornemen om een milieueffectrapport op te stellen

De effecten op het milieu en de omgeving van de genoemde wegaanpassingen aan de A7 en A8 worden verder onderzocht. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft wat er precies moet worden onderzocht (reikwijdte) en hoe diepgaand (detailniveau) het onderzoek moet zijn. De resultaten hiervan worden opgenomen in een milieueffectrapport. Dit rapport wordt later gebruikt bij het vaststellen van een (ontwerp)tracébesluit.

Planning

WanneerWat
2021
Opstellen reactienota voor zienswijzen over voornemen
2022
Opstellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2023
Zienswijzen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2023
Opstellen reactienota voor zienswijzen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2025
Vaststelling tracébesluit

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar A7A8@rws.nl.

Voor meer informatie over het project en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.platformparticipatie.nl/A7-A8AH.