Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen de maatregelen aan de A7 en A8 hebben voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen bij de vaststelling van een (ontwerp)tracébesluit.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke onderwerpen en alternatieven (reikwijdte) onderzocht moeten worden en hoe diepgaand het onderzoek moet zijn. Daarmee vormt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een belangrijk kader voor het milieuonderzoek.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

U kunt uw zienswijze geven over de hele Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. Daarbij zijn we zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten bij het onderzoek naar de effecten op de omgeving van de A7/A8?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

Inzage

De papieren documenten liggen van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie
Locatie
Plaats
Telefoonnummer
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Toekanweg 7, 2035 LCHaarlem(023) 530 13 01
Gemeente HoornNieuwe Steen 1, 1625 HVHoorn
(022) 925 22 00
Gemeente OostzaanKerkbuurt 4, 1511 BDOostzaan(075) 651 21 00
Gemeente AmsterdamAmstel 1, 1011 PNAmsterdam
06 10 36 81 76
LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.