Homepage Actualisatie Mariene Strategie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerp van de actualisatie van de Mariene Strategie deel 2. Dit was mogelijk van vrijdag 3 april tot en met donderdag 14 mei 2020.

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Daarvoor moet een Mariene Strategie worden vastgesteld en gerapporteerd aan de Europese Commissie. Deze Mariene Strategie omvat drie onderdelen: een initiële beoordeling (deel 1), een monitoringsprogramma (deel 2) en een programma van maatregelen (deel 3). Deze onderdelen moeten conform de richtlijn om de zes jaar geactualiseerd worden. In 2020 verplicht de KRM tot het actualiseren van het monitoringsprogramma, dat in 2014 is vastgesteld.

Actualisatie Mariene Strategie deel 2

In het KRM-monitoringsprogramma staat de monitoring beschreven die Nederland uitvoert om de voortgang richting de goede milieutoestand te volgen. In de meeste gevallen blijken de meetnetten uit de oude Mariene Strategie Deel 2 (2014) toereikend. De belangrijkste wijzigingen komen voort uit het invullen van nieuwe verplichtingen (onderwatergeluid, microplastics) en verdergaande regionale samenwerking voor een meer samenhangende monitoring. Verder wordt de meetfrequentie voor vogels verhoogd en het broedsucces van vogels in de zuidwestelijke delta gevolgd.

Planning

WanneerWat
Eind juni 2020Vaststelling KRM-monitoringsprogramma
Najaar 2020
Rapporteren KRM-monitoringsprogramma aan Europese Commissie

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen naar 06-52740036 of 06-52740037 (secretariaat Mariene- en Internationaal Waterbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Voor meer achtergrondinformatie over het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie kunt u terecht op https://www.noordzeeloket.nl/krm.