Corridor Amsterdam - Hoorn

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De structuurvisie van Corridor Amsterdam - Hoorn ligt niet langer ter inzage.

Uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors zal toenemen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom in 2015 besloten de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn te starten: een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam (de corridor) moeten verbeteren. In de structuurvisie staat welke maatregelen de voorkeur hebben om verder te worden uitgewerkt. Met het vaststellen van de structuurvisie is deze MIRT-verkenning formeel afgerond.

Volgende fase

De volgende fase van het project is de planuitwerking. Hierin worden de maatregelen uit de structuurvisie in detail uitgewerkt. Voor de A7 en A8 leidt dit tot het opstellen van een (ontwerp)tracébesluit en het opnieuw doorlopen van een milieueffectrapportage. Rijkswaterstaat zal dit doen onder de naam A7-A8 Amsterdam-Hoorn. De uitwerking van overige maatregelenvalt onder de verantwoordelijkheid van de regio. Dit zijn bijvoorbeeld de maatregelen voor het lokale wegennet, zoals de aanpassing van de Guisweg en de verkeersaanpak Thorbeckeweg / N516 (voorheen AVANT), het openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en de snelfietspaden.

Structuurvisie

Rijk en regio hebben afspraken gemaakt om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Deze afspraken gaan over de uitwerking van maatregelen aan het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet en maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, fiets en mobiliteitsmanagement. Het maatregelpakket is tot stand gekomen op basis van onder meer de resultaten van de milieueffectrapportage, de kostenbatenanalyse en participatie. Hierbij is rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. De maatregelen hebben bestuurlijk draagvlak (zie bestuursovereenkomst CAH) en zijn vastgelegd in de structuurvisie.

Planning

WanneerWat
2021Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport A7 - A8 Amsterdam - Hoorn
Medio 2022
Tracébesluit A7 - A8 Amsterdam - Hoorn
Vanaf 2023
Realisatie wegaanpassingen A7 en A8

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.