Corridor Amsterdam - Hoorn

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport.

Uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors zal toenemen. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in 2015 besloten de verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn te starten: een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam (de corridor) moeten verbeteren. De verkenning is de eerste fase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het ministerie voert deze MIRT-verkenning uit in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden.

Ontwerpstructuurvisie

Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen. Het gaat hierbij om verbeteringen op het wegennet, maar ook voor het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid.

Op het rijkswegennet gaat het om infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam.

Daarnaast hebben Rijk en regio besloten tot een pakket aan maatregelen, die de bereikbaarheid via andere vervoerwijzen verbetert, zoals fietspaden, gebruik van het spoor, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak.

Zienswijzen op ontwerpstructuurvisie

Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 zijn 63 zienswijzen ingediend op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport Corridor Amsterdam – Hoorn. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen of organisaties ingediend. In totaal hebben ongeveer 180 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Planning

WanneerWat
Najaar 2019Nota van Antwoord en vaststellen definitieve structuurvisie
Vanaf 2020
Opstellen (ontwerp) tracébesluit en MER voor de maatregelen op de A8 en A7

Meer informatie

Met vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer informatie over de MIRT-verkenning en de onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd, vindt u op www.corridoramsterdamhoorn.nl (link opent in nieuw scherm).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.