Ontwerpstructuurvisie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport.

Rijk en regio zijn het eens geworden over het voorkeursalternatief: een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren.

  • Op het rijkswegennet gaat het om infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam.
  • Daarnaast hebben Rijk en regio besloten tot een pakket aan maatregelen, die de bereikbaarheid via andere vervoerwijzen verbetert, zoals fietspaden, gebruik van het spoor, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak.

Hoe tot dit maatregelenpakket is gekomen en wat de effecten van deze maatregelen zijn, staat beschreven in de ontwerpstructuurvisie en de milieueffectrapportage.

Daarnaast zijn in de ontwerpstructuurvisie drie projecten benoemd, die onder verantwoordelijkheid van de regionale overheden vallen: project Hoorn (in realisatie), AVANT (maatregelen bij de N516 Zaandam Zuid) en project Guisweg inclusief de aansluiting 2 en 3 van de A8 in Zaandijk. Deze drie projecten kennen een eigen tijdpad en inspraakproces.

Iedereen heeft in een eerder stadium de mogelijkheid gehad om oplossingen aan te dragen voor verbetering van de bereikbaarheid. Nu wordt het voorkeursalternatief aan het brede publiek voorgelegd, zodat iedereen een zienswijze kan indienen.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.