Structuurvisie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De structuurvisie van Corridor Amsterdam - Hoorn ligt niet langer ter inzage. U had niet de mogelijkheid beroep in te stellen.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn in de structuurvisie vastgelegd:

Maatregelen met betrekking tot het hoofdwegennet:

  • Ingebruikname van bestaande extra rijstroken in de Coentunnel;
  • Verbreden van de A8 naar 2x5 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam;
  • Ombouwen tot het knooppunt Zaandam;
  • Vervangen van de spitsstrook tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting A7 naar Purmerend-Zuid in beide richtingen, door een volwaardige derde rijstrook;
  • Verbreden van de A7 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 4 Purmerend-Zuid en aansluiting 6 Purmerend-Noord, rijsnelheid van 100 km/u en met een nieuwe parallelstructuur op het onderliggende wegennet ten oosten van de A7;
  • Aanleggen van een spitsstrook tussen Hoorn-Noord en Avenhorn in beide richtingen.

Overige maatregelen:

  • Quick wins en mobiliteitsmanagement, zoals optimaliseren van de fiets- en spoorinfrastructuur en uitbreiding van carpoolplekken;
  • Regionale projecten Verkeersaanpak Thorbeckeweg (bij de N516), spoorwegovergang Guisweg (Zaandijk) en project Hoorn (aansluiting op A7);
  • Regionale inpassingsmaatregelen voor de natuurverbindingen Kalverpolder-Oostzanerveld en Jisperveld-Oostzanerveld.

Wijzigingen op ontwerpstructuurvisie

Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 hebben de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In de nota van antwoord staat de reactie op de ingediende zienswijzen en op het advies van de Commissie voor de m.e.r. De zienswijzen en het advies van de Commissie hebben niet geleid tot wijzigingen in de structuurvisie. De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft wel geleid tot een aanvullende rapportage.