U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden verschillende kansrijke maatregelen opgesteld voor een betere bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn na 2020.

De maatregelen variƫren van:

  • investeringen in fiets (realiseren van fietssnelwegen)
  • investeringen in openbaar vervoer (meer treinen laten rijden)
  • investeringen in het wegennet (ombouwen van knooppunt Zaandam, het verbreden van de A8 en delen van de A7 bij Purmerend en Hoorn)
  • gedragsverandering van gebruikers

Combinaties van deze maatregelen worden in de zomer van 2017 verder beoordeeld en getoetst. Uiteindelijk worden combinaties van maatregelen uitgewerkt in een (ontwerp)structuurvisie. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport (planMER) onderzocht. Parallel aan het PlanMER wordt een inpassingsvisie opgesteld. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om de verschillende maatregelen op een duurzame en goede manier in te passen.

Vervolg

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.