Goedkeuring projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Van vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 kunt u beroep instellen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het projectplan Dijkversterking IJmuiden.

Het Projectplan beschrijft de verbeteringen aan de dijken van IJmuiden. Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken, worden de dijken versterkt en opgehoogd en wordt de steenbekleding vervangen. Rijkswaterstaat heeft bij de oplossing rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. Het huidige 'groene' karakter van de dijken op de sluiseilanden blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt de recreatieve functie versterkt.

Wijzigingen op het ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden heeft ter inzage gelegen van 17 mei tot en met 27 juni 2019. Naar aanleiding van de twee ingediende zienswijzen is het projectplan ten opzichte van het ontwerpprojectplan op enkele punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn beschreven in hoofdstuk 7 van het projectplan.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het Goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster).

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

In uw beroepschrift neemt u in ieder geval op:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding dat het gaat om het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het Projectplan Dijkversterking IJmuiden;
 • De gronden van het beroep (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van het besluit.

Meer informatie over hoe u beroep kunt instellen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • Een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpprojectplan in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden.
 • Of aan u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.
 • Of u het niet eens bent met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet dit verzoek richten tot de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding dat het gaat om het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het Projectplan Dijkversterking IJmuiden;
 • Waarom een voorlopige voorziening nodig is (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van het besluit;
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 178,-
 2. Voor rechtspersonen: € 354,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van donderdag 10 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat
Toekanweg 7
Haarlem, 2035 LC
Provincie Noord-HollandHoutplein 33Haarlem, 2012 DE

Voor het inzien van stukken bij de provincie Noord-Holland dient in verband met het Coronavirus (COVID-19) vooraf een afspraak te worden gemaakt via 023 – 514 44 40 of via info.div@noord-holland.nl. Het inzien van stukken bij Rijkswaterstaat is mogelijk zonder afspraak.

Op onze website onder documenten zijn alle stukken digitaal in te zien. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om fysieke exemplaren op te vragen via telefoonnummer 0800 8002 (Rijkswaterstaat).