Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot goedkeuring van het Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden. Dit was mogelijk van vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020.

Het sluizencomplex van IJmuiden is getoetst. Uit deze toets is gebleken dat de dijkvakken versterkt moeten worden om ook in de toekomst bescherming te kunnen bieden tegen hoogwater. Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken, worden de dijken versterkt en opgehoogd en wordt de steenbekleding vervangen.

Goedkeuring projectplan

Het Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden bevat maatregelen om de dijken te versterken. Dit projectplan is vastgesteld namens hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Planning

WanneerWat
2017-2020 Planuitwerking en aanvragen vergunningen
Najaar 2020Goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten Projectplan Dijkversterking IJmuiden
2021-2022Voorbereiding en aanbesteding
2023-2025Uitvoerende werkzaamheden

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot goedkeuring van het Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van Rijkswaterstaat.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.