Ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijzen meer indienen over het ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden. Dit was mogelijk van 17 mei tot en met 27 juni 2019.

De dijken van het sluizencomplex

Het sluizencomplex van IJmuiden is getoetst. Uit deze toets is gebleken dat de dijkvakken versterkt moeten worden om ook in de toekomst bescherming te kunnen bieden tegen hoogwater. Onderzoek heeft aangetoond dat de bekleding (stenen op het talud) niet aan de veiligheidseisen voldoet. Ook bij de hoogte van twee dijkvakken is onvoldoende gelet op de toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Daarom is Rijkswaterstaat, als beheerder van de dijken op het sluizencomplex, het project dijkversterking IJmuiden gestart. Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken, wordt de steenbekleding vervangen en worden de twee dijken opgehoogd. Rijkswaterstaat heeft bij de oplossing rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. Het huidige 'groene' karakter van de dijken op de sluiseilanden blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt de recreatieve functie versterkt.

Ingediende zienswijzen

Van 17 mei tot en met 27 juni 2019 zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking Ijmuiden. Deze participanten hebben ieder afzonderlijk een brief ontvangen, waarin hun zienswijze is beantwoord en is aangegeven welke punten zijn verwerkt in het projectplan.