Homepage Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard. Dit was mogelijk van vrijdag 15 mei tot en met donderdag 25 juni 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond
Zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Eems-Dollard gaat het rivierwater van de Eems over in de Waddenzee. Het is het laatst overgebleven estuarium* van de Waddenzee in Nederland. Dit is een riviermonding waarin zoet water overgaat in zout water. Dit overgangsgebied van zoet naar zout is van grote betekenis voor dieren in de natuur, namelijk:

 • Als gebied om voedsel te vergaren;
 • Om te rusten;
 • Om jongen groot te brengen;
 • Als tussenstop tijdens de trek van de ene naar de andere plek.

Tegelijkertijd is dit estuarium de toegangspoort tot belangrijke haven- en industriegebieden. Door de eeuwen heen zijn veel kwelders en slikken ingepolderd, waardoor het aangevoerde slib vanuit zee niet meer kan sedimenteren. Dit betekent dat het niet meer kan neerdalen en vastleggen op de ondergrond. Hierdoor ontstaat zeer slibrijk en troebel water, dat te weinig licht onder water toelaat en de primaire productie - de motor die voedsel voor het ecosysteem produceert - remt. Door de bedijking en inpolderingen zijn leefgebieden op de overgangen tussen land en water en zoet en zout water verloren gegaan. Veel zeegrasvelden en schelpdierbanken zijn verdwenen. Platen en slikken kunnen door de stijging van de zeespiegel verdrinken, wat het leefgebied nog verder verkleint.

* Een trechtervormige riviermond met een waterbeweging onder invloed van het getij.

Projectdoelen Eems-Dollard

De slibsedimentatie Eems-Dollard valt onder de Programmatische Aanpak grote Wateren en Programma Eems - Dollard 2050*. Vanuit dit programma heeft het project twee hoofddoelen:

 1. Ecologisch doel: Het project verbetert de ecologische kwaliteit op middellange en lange termijn in, met name, het middendeel van de Eems-Dollard door het verminderen van de trobelheid van het water, zodat de productiviteit van het voedselweb kan toenemen. De methode die daarvoor wordt toegepast is grootschalige, buitendijkse slibinvang.
 2. Kennisdoel: Het project is een eerste stap waarmee, behalve een feitelijke reductie van de slibconcentratie, voldoende kennis wordt vergaard voor een besluit in een latere fase voor eventuele opschaling. Op basis van het project moeten vragen beantwoord kunnen worden over de hoeveelheid in te vangen slib in relatie tot de wijze van slibinvang, de locatie en de schaal. Ook zal duidelijk moeten worden wat de effecten hiervan zijn op de ecologie, met name met betrekking tot de troebelheid, de primaire productie en de ontwikkeling van de belangrijkste habitattypen.

* In de Programmatische Aanpak Grote Wateren werken Rijk, regio en maatschappelijke organisaties aan toekomstbestendige grote wateren om hoogwaardige natuur samen te laten gaan met een krachtige economie. De pilot Buitendijkse Slibsedimentatie is één van de projecten.

Betrokken partijen

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen aan het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard. Ook directbetrokkenen, kennisinstellingen en beheerders zijn aangesloten. Vanuit dit programma geven we ook vorm aan de samenwerking met Duitsland. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn het bevoegd gezag en beslissen over (de uitvoering van) het project.

Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard is een van de projecten uit het Programma Eems-Dollard 2050 van de Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Groninger Landschap, Gemeente Delfzijl, Groninger Seaports en Waterschap Hunze.

Startbeslissing en voornemen

Startbeslissing

De startbeslissing laat zien waarom het project nuttig en noodzakelijk is. Ook wordt beschreven wat er nodig is om binnen een à twee jaar zover te zijn dat de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de zogenoemde voorkeursbeslissing kunnen nemen: een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route voor het vervolgtraject en de financieringswijze.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de onderzoeksaanpak van het milieueffectrapport. Zowel de te onderzoeken alternatieven als de beoordelingscriteria worden toegelicht.

Milieueffectrapportage

De centrale doelstelling van de milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu. Dit resulteert in een milieueffectrapport dat daarvoor de benodigde informatie biedt. Voor elk milieueffectrapport geldt dat een aantal zaken dienen beschreven te worden op grond van de Wet Milieubeheer. Deze zaken bestaan uit:

 • Een publieksvriendelijke samenvatting van de inhoud van het milieueffectrapport;
 • Het project (in de wet aangeduid met: het voornemen) en de doelstelling;
 • De reële alternatieven waarmee het project kan worden gerealiseerd en een motivering daarvan;
 • Eerder vastgestelde plannen en beleid;
 • De bestaande situatie en autonome ontwikkeling voor alle milieuaspecten;
 • De milieueffecten van de alternatieven en de afweging daarvan;
 • De eventuele leemten in kennis;
 • Een beschrijving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen;
 • Voorgenomen maatregelen om de aanzienlijke nadelige milieueffecten te voorkomen.

De voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft alvast een eerste beschrijving van het project, de oplossingen en de milieueffecten die worden onderzocht.

Planning

WanneerWat
Herfst 2020
Nota van antwoord op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Tweede helft 2020
Opstellen ontwerpprojectbesluit en milieueffectrapport
Zomer 2021
Zienswijze indienen over de ontwerpprojectbesluit en milieueffectrapport
Najaar 2021
Projectbesluit

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Bekijk deze website voor meer informatie over de Programmatische Aanpak Grote Wateren en deze website voor meer informatie over het programma Eems-Dollard 2050.