Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van vrijdag 15 mei tot en met donderdag 25 juni 2020 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard.

Nevendoelstellingen buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard

Naast de twee hoofddoelen, het ecologische doel en kennisdoel, zijn er nevendoelen die mede richtinggevend zijn bij het ontwerpen van de maatregelen. Deze nevendoelen zijn:

  • Bestaande estuariene habitats verbeteren en nu nog ontbrekende, karakteristieke habitats toevoegen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe overgangen tussen zoet en zout en land en water. Deze mogelijkheid ontstaat omdat het project ingrijpt op de buitendijkse leefgebieden.
  • In kaart brengen in hoeverre het invangen van slib aan kustbescherming kan bijdragen. Het meegroeien van buitendijkse gronden met de zeespiegelstijging is een belangrijke factor voor zowel natuur als kustbescherming.
  • Het pilotproject kan mogelijk dit economisch en sociaal kwetsbare gebied een nieuwe uitstraling geven en nieuwe kansen bieden. Het project vindt namelijk plaats in een omgeving waarin, in het kader van ED2050, tal van innovaties worden ontwikkeld, bijvoorbeeld Dubbele Dijk, Rijke Dijk, pilot Brede Groene Dollarddijk, Kleirijperij, Marconi.

Voor de pilot buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard zijn de volgende kansrijke oplossingen geselecteerd:

  • Creëren van luwtes voor bevordering sedimentatie (1b);
  • Ontwikkeling van lagunes in bestaande kwelders (2a);
  • Roulerende verjonging in bestaande kwelders door ondiepe vergraving (2b).

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (paragraaf 5.2) wordt een nadere toelichting gegeven over de bovenstaande kansrijke oplossingen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Wat vindt u van de manier waarop de milieueffecten worden betrokken bij de keuzes van de maatregelen voor slibsedimentatie buitendijks (zie hoofdstuk 5). Heeft u wellicht suggesties hoe het beter kan?
  • Zijn alle relevante milieueffecten genoemd (zie hoofdstuk 4) of moeten er volgens u nog andere effecten worden onderzocht?
  • Op welke specifieke aandachtspunten zouden wij moeten letten bij de onderzoeken naar milieueffecten, bijvoorbeeld bijzondere natuurwaarden?

Opvragen fysieke documenten

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus (COVID-19) is het onzeker of fysieke locaties gedurende de periode toegankelijk blijven. De documenten zijn daarom digitaal te raadplegen. U kunt de documenten ook op papier thuisgestuurd krijgen. Stuur daarvoor een e-mail naar alex.steenbergen@rws.nl met vermelding van uw naam en adres. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de documenten versturen.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Vervolg project

In het najaar van 2020 wordt gestart met het opstellen van het milieueffectrapport. Rond de zomer van 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend. Eind 2021 is het projectbesluit voorzien en kan de uitvoering beginnen Het doel is om in 2022 de pilot slibsedimentatie op te leveren. In de jaren daarna zal de pilot worden gemonitord om de effecten in beeld te brengen.