Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Groningen en Fryslân streven naar kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. Daarvoor is een spoordienstregeling nodig waarin comfortabele treinen hoogfrequent en snel rijden. De volgende maatregelen op de spoorverbinding Groningen – Leeuwarden zijn hiervoor nodig:

  • De inzet van een extra sneltrein, waardoor een dienstregeling met twee stoptreinen en twee sneltreinen per uur (per richting) ontstaat en iedereen snel en comfortabel kan reizen;
  • De inzet van langere treinen met name in de spitsperiode

Ontwerptracébesluit en milieuffectrapport

In het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport kunt u alle maatregelen zien die nodig zijn om het rijden van de extra sneltrein en langere treinen mogelijk te maken. Dit zijn infrastructurele maatregelen als:

  • Spoorverdubbeling;
  • Aanpassing van overwegen en omliggende weginfrastructuur;
  • Uitbreiding van perrons;
  • Aanleg van een keervoorziening;
  • Verwijdering van een station en enkele (particuliere) overwegen;
  • Vervanging van twee overwegen door onderdoorgangen voor alle verkeerstypen;
  • Reductie van het aantal opstelsporen;
  • Maatregelen om snelheidsverhoging tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 130 km/u en om tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u mogelijk te maken.

Tevens kunt u de maatregelen inzien die nodig zijn om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving te voorkomen. Een factsheet met alle maatregelen kunt u vinden bij de documenten.

In het milieueffectrapport zijn 2 varianten voor de uitvoering van het project onderzocht: een extra sneltrein van 153 meter, plus een extra sneltrein van 168 meter. In het milieueffectrapport is voor beide varianten onderzocht welke (milieu)effecten deze hebben. Beide varianten zijn op basis van die effecten met elkaar vergeleken in het milieueffectrapport.

In het ontwerptracébesluit is de verkozen variant vastgelegd, namelijk een extra sneltrein van 168 meter. In het ontwerptracébesluit is verder de scope van het project uiteengezet, is aangegeven welke maatregelen op welke locaties getroffen worden en wat de (milieu)effecten van deze maatregelen zijn.

Vaststellen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stelt het ontwerptracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden naar verwachting begin 2018 vast. De zienswijzen en de adviezen van de betrokken bestuursorganen worden betrokken bij de vaststelling van het tracébesluit.

In een nota van antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden hierover geïnformeerd. Bij de bekendmaking van het tracébesluit zal tevens worden bekendgemaakt bij welke instantie, door wie en binnen welke termijn beroep tegen het besluit kan worden ingesteld.