Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden.

Tracébesluit en milieueffectrapport

De staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 november 2017 het tracébesluit extra sneltrein Groningen-Leeuwarden vastgesteld. In het tracébesluit en het milieueffectrapport kunt u alle maatregelen zien die nodig zijn om het rijden van de extra sneltrein en langere treinen mogelijk te maken en de maatregelen om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving te voorkomen.

Het ontwerptracébesluit heeft van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage gelegen. In november en december 2016 hebben daarnaast zeven informatiebijeenkomsten plaatsgevonden om een ieder in de gelegenheid te stellen zich nader te informeren over het ontwerptracébesluit.

Gedurende de terinzagelegging konden zienswijzen worden ingediend op de inhoud van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Ook de diverse bestuurlijke organen, zoals de gemeenten en waterschappen zijn op grond van de Tracéwet bij de voorbereiding van het tracébesluit betrokken.

Alle zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld. In de nota van antwoord geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan hoe is omgegaan met de binnengekomen zienswijzen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

De nota van antwoord verschijnt tegelijkertijd met het tracébesluit extra sneltrein Groningen-Leeuwarden. Alle indieners van een zienswijze ontvangen bericht over de wijze waarop de zienswijze is afgehandeld. Sommige zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Dit is in de nota van antwoord aangegeven. Ook in de toelichting van het tracébesluit kunt u in tabel 3 (paragraaf 2.3.1) de wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit terugvinden.

Indieners van een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben een mogelijkheid om een beroep in te dienen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Die beroepsmogelijkheid staat ook open voor wijzigingen die tussen het ontwerptracébesluit en tracébesluit zijn doorgevoerd.

In het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden is het volgende vastgesteld:

 • Een spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk; daartoe worden ook overwegen en kunstwerken in dit traject aangepast aan het dubbelspoor.
 • Maatregelen aan alle stations van Leeuwarden tot Groningen, behalve station Groningen. De maatregelen betreffen met name het uitbreiden van de perrons, zodanig dat langere treinen hier kunnen halteren.
 • Het station Leeuwarden Achter de Hoven vervalt en wordt geamoveerd.
 • Het aanpassen van de overweg Schrans te Leeuwarden.
 • Het vervangen van de overweg Rijksstraatweg te Hurdegaryp door een onderdoorgang voor alle verkeerstypen.
 • Het vervangen van de overweg Paterswoldseweg te Groningen door een onderdoorgang voor alle verkeerstypen.
 • Bij diverse overwegen tussen Leeuwarden en Groningen worden maatregelen in de weginfrastructuur en inrichting van de overweg genomen. Verder wordt een aantal (particuliere) overwegen opgeheven.
 • Het aanleggen van een keervoorziening te Zuidhorn met perron voor de pendeltrein van en naar Groningen.
 • Het aanpassen van het opstelterrein tussen de overweg Peizerweg en de brug over het Noord-Willemskanaal van een terrein met meerdere opstelsporen naar een terrein met een opstelspoor.

Maatregelen om snelheidsverhoging tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 120 dan wel 130 km/u en om tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u mogelijk te maken.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 heeft het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport extra sneltrein Groningen - Leeuwarden ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Belangrijke wijzigingen betreffen:

 • Wijziging van het spoorontwerp bij Leeuwarden;
 • Vervallen geluidsschermen Tytsjerksteradiel en Dantumadiel;
 • Toepassen van raildempers nabij de Westerhornerweg te Zuidhorn;
 • Aanpassingen in het geluidsonderzoek en de te wijzigen geluidproductieplafonds;
 • Instandhouding van een particuliere overweg te Zuidhorn;
 • Aanpassingen in de watercompensatie;
 • Aanpassingen ten aanzien van maatregelen in de aanlegfase.

In paragraaf 2.3.1 van de toelichting bij het tracébesluit is een opsomming opgenomen van de doorgevoerde wijzigingen.