U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019) van woensdag 26 juni tot en met dinsdag 6 augustus 2019. Dit tracébesluit wijzigt het op 16 november 2017 vastgestelde tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden.

Wijziging op het tracébesluit 2017

Van 28 november 2017 tot en met 9 januari 2018 heeft het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden ter inzage gelegen. Ten opzichte van het eerdere tracébesluit bevat het tracébesluit 2019 de volgende wijziging.

 • de legenda op detailkaart 22 ( Paterswoldseweg e.o. Groningen) is aangevuld met de verklaring van het maatregelvlak “Afspraken over gezamenlijk gebruik”;
 • Artikel 8 lid 3 is tekstueel verbeterd.

Het tracébesluit uit 2019 voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het tracébesluit dat op 16 november 2017 is vastgesteld. Het tracébesluit uit 2017 blijft voor het overige onverminderd van kracht.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019)
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit (2019)
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

Indien een belanghebbende reeds beroep heeft ingesteld tegen het Tracébesluit, zoals vastgesteld op 16 november 2017, dan bepaalt de wet (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat dat beroep mede betrekking heeft op het nieuwe besluit, tenzij daarbij onvoldoende belang bestaat. Dit betekent dat diegenen die beroep hebben ingesteld en ook bezwaren hebben tegen het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019) niet opnieuw beroep hoeven in te stellen.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019)
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit (2019)
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 174,-
 2. Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.


Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat het beroepschrift gericht is tegen: ‘Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden (2019)'. Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, vindt u op www.raadvanstate.nl.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/ (link opent in nieuw venster).

Inzage

Het papieren document ligt van woensdag 26 juni tot en met dinsdag 6 augustus 2019 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak, telefoon 070 456 8999)
Rijnstraat 8
Den Haag
Provincie GroningenSint Jansstraat 4Groningen
Gemeentehuis Groningen
Harm Buiterplein 1
Groningen