U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit ‘Inhaalverbod voor vrachtauto’s op autosnelwegen in beheer van het Rijk’.

Van vrijdag 24 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 heeft het ontwerpverkeersbesluit ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het verkeersbesluit inhaalverbod voor vrachtauto’s zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Door plaatsing van borden met onderborden en onder verwijdering van eventueel hiermee strijdige borden wordt een inhaalverbod voor vrachtauto’s ingesteld op een aantal snelwegen, gedurende bepaalde tijdsperioden. Dit wordt aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende tabel (bijlage 1, ingekleurde trajecten). Met dit verkeersbesluit wordt het eerder genomen verkeersbesluit van 16 juli 2014 (Staatscourant van 17 juli 2014, nummer 20746) ingetrokken.

Wat gebeurt er daarna?

Na publicatie van het verkeersbesluit worden tot uiterlijk begin 2020 de nieuwe verkeersborden geplaatst. Dit zal zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens regulier onderhoud.