Internetconsultatie: Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

U kunt tot en met 2 september reageren op de internetconsultatie Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. Een regeling voor UPV zorgt ervoor dat een producent bewust wordt van, en verantwoordelijkheid draagt voor de afvalfase van zijn producten, en gaat zorgen voor ‘goede’ (duurzame, herbruikbare, recyclebare) producten.
Het doel van dit Besluit is algemene eisen stellen aan bestaande en toekomstige UPV’s, over o.a. taken en verantwoordelijkheden, kosten en informatievoorziening.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van dit besluit is producenten van producten waarvoor een regeling voor UPV is vastgesteld. Er gelden nu UPV’s voor autobanden, autowrakken, batterijen en accu’s, elektrische en elektronische apparatuur, verpakkingen en vlakglas. Naar aanleiding van de Single-Use Plastic richtlijn (EU/2019/904) (hierna SUP-richtlijn) zullen ook producenten van plastic tassen, sigarettenfilters, ballonnen, schoonmaakdoekjes en visnetten een UPV gaan dragen en zullen producenten onder andere verantwoordelijk gesteld worden voor de publieke opruimkosten van zwerfafval. Ook zijn in het uitvoeringsprogramma van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, verschillende stromen benoemd waarvoor de overheid het introduceren van een UPV overweegt.

Doel van een regeling voor UPV

Door een regeling voor UPV wordt de verantwoordelijkheid van de producent uitgebreid en wordt de producent ook financieel, operationeel en/of financieel verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de afvalstoffen van door hem in de handel gebrachte stoffen, mengsels en producten. Zo’n regeling maakt de producent bewust van de gehele levenscyclus van het product en stimuleert hem om producten in de handel te brengen die duurzaam, herbruikbaar, repareerbaar en recycleerbaar zijn. Het moet ertoe leiden dat de kosten aan het einde van de levensduur van producten worden meegenomen in de prijs ervan. Dit volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, en ook ontstaat er een organisatorische verantwoordelijkheid en financiële prikkel waarmee preventie en het sluiten van de keten wordt bevorderd.

Doel van dit besluit

In artikel 8 bis van de herziene Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG), worden algemene minimale vereisten voor regelingen van UPV opgenomen. Met dit besluit wordt artikel 8 bis geïmplementeerd. Om een eenduidige werking van het instrument UPV voor verschillende productstromen in Nederland te waarborgen is voor deze implementatie een separate amvb opgesteld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Eenduidige en handhaafbare werking van het instrument UPV, met een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de kosten ter uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid en eenduidige eisen rond informatievoorziening, gezamenlijke uitvoering, het doen van een melding en het toezenden van een verslag.

Reageren

Wilt u reageren op de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/besluit_regeling_uitgebreide_producentenverantwoordelijkheid (let op: link opent in nieuw venster.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).