Internetconsultatie: Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

U kunt tot en met 5 september reageren op de internetconsultatie Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij.

Het Ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De aanleiding voor deze aanpassing is de reguliere halfjaarlijkse actualisatie en komt ook voort uit een verzoek vanuit de geitenhouderijsector. Voor vier huisvestingssystemen wordt de voorlopige emissiefactor geschrapt, twee stalbeschrijvingen zijn op verzoek van de fabrikant aangepast en de leeftijd van geitlammeren tot waarop zij niet meetellen bij de totale ammoniakemissie, wordt verhoogd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Producenten van stalsystemen en veehouders die binnen hun veehouderij een huisvestingssysteem hebben toegepast of willen toepassen waarvoor de beschrijving van het stalsysteem wordt aangepast of de voorlopige emissiefactor wordt opgeheven;
  • Geitenhouders die geitlammeren houden.

Doelen van de regeling

  • Door voor vier stalsystemen de voorlopige emissiefactor op te heffen wordt de maximale termijn dat een voorlopige emissiefactor mag gelden gehandhaafd en wordt voorkomen dat stalsystemen worden toegepast waarvan onduidelijk is wat het milieueffect van deze systemen is.
  • Daarnaast wordt met de wijziging van twee stalbeschrijvingen de werkelijke situatie beter benaderd.
  • Voorts wordt met het verhogen van de leeftijd waarop geitlammeren meetellen voor de totale ammoniakemissie een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het welzijn van deze dieren. De dieren kunnen nu wat langer op de locatie van geboorte blijven en hebben dan minder stress en kans op ziekte in de eerste levensweken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

  • Producenten van de stalsystemen waarvan de voorlopige emissiefactor wordt geschrapt kunnen die systemen niet meer verkopen. Door het beĆ«indigen van de voorlopige emissiefactor wordt het speelveld binnen de sector gelijk gehouden.
  • Veehouders die de stalsystemen hebben toegepast waarvan de voorlopige emissiefactor wordt ingetrokken kunnen deze blijven toepassen. In nieuwe situaties kunnen deze systemen echter niet meer worden toegepast.
  • De wijziging van de leeftijd van de geitlammeren heeft een negatief effect op bedrijven die nu geitenbokjes houden vanaf dat ze 10 dagen oud zijn. Veehouders zullen sneller geneigd zijn geitenbokjes de eerste 30 dagen binnen de eigen veehouderij te houden wanneer de ammoniakemissie niet meetelt bij de totale emissie vanuit de veehouderij.

Reageren

Wilt u reageren op de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_ammoniak_en_veehouderij (let op: link opent in nieuw venster.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).