Kaderrichtlijn Water

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en duurzaam te beschermen. De richtlijn vereist dat elke zes jaar per stroomgebied een beheerplan wordt opgesteld. In dat beheerplan worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit beschreven, evenals de resterende opgaven en de bijbehorende maatregelen. Eind 2021 worden de beheerplannen voor de periode 2022-2027 vastgesteld.

Voornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

In het ontwerp werkprogramma worden de voorgenomen planning en werkwijze om tot de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 te komen beschreven. Hierin is tevens opgenomen de nota belangrijke waterbeheerkwesties. Dit onderdeel dient als vertrekpunt voor het bepalen van de waterkwaliteitsopgave voor de periode 2022-2027.

Planning

WanneerWat
December 2018Vaststelling definitief werkprogramma en notitie belangrijke waterbeheerkwesties, inclusief nota van antwoord op de inspraak-reacties
December 2020Start ter inzage legging ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
December 2021Vaststelling stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer nieuws, achtergronden en informatie over activiteiten rondom het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) kunt u terecht op https://www.kaderrichtlijnwater.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de Helpdesk Water, telefoon 088-7977102, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.30 uur.