Deze fase is afgerond. Het Luchthavenbesluit Lelystad is op 1 april 2015 in werking getreden. Beroep tegen dit besluit is niet mogelijk op grond van artikel 8:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

Luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit is onder andere het volgende vastgesteld:

 • De aanwijzing van het luchthaventerrein
 • De verlenging van de startbaan
 • De openingstijden van de luchthaven
 • De zones met beperkingen ten aanzien van geluid, externe veiligheid en vliegveiligheid

Het gebruiksjaar van de luchthaven omvat de periode van 1 november van enig jaar tot en met 31 oktober van het volgende jaar.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpluchthavenbesluit

Het Luchthavenbesluit Lelystad is (tov het ontwerpbesluit) op één punt gewijzigd:

 • Het gebruiksjaar, vastgelegd in artikel 5, is gewijzigd in:1 november tot 31 oktober

Voorts is de Nota van Toelichting aangevuld met de volgende passages:

 • De wijze waarop invulling gegeven zal worden aan de handhaving van de routes
 • De wijze waarop de experimenten voor een verdere optimalisatie van de vertrek- en naderingsroutes worden ingericht
 • Nadere toelichting over effecten op Natura 2000 en de passende beoordeling
 • Informatie over het monitoren van de foerageerpatronen van ganzen uit de Oostvaardersplassen, en over de consequenties van de vogelbeperkende maatregelen vanuit de vliegveiligheid op de instandhoudingdoelstellingen voor vogelsoorten in de Oostvaardersplassen
 • Duidelijkheid over een geluidsisolatieregeling voor woningen en geluidsgevoelige gebouwen binnen de 40 Ke-contour ten tijde van de inwerkingtreding van het Luchthavenbesluit
 • De stand van zaken omtrent het convenant ‘voedselveiligheid en nadeelcompensatie in de omgeving van Lelystad Airport’

Het artikelsgewijze deel is gewijzigd om ook voor de artikelen 11 tot en met 13 aan te geven wat de relevante beoordelingscriteria zijn voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar.