Ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Op 2 april 2014 hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag gedaan voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Bij deze aanvraag is ter onderbouwing het ondernemingsplan en het milieueffectrapport (MER) gevoegd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op basis van de aanvraag een ontwerpluchthavenbesluit opgesteld. Het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport lagen van 20 juni tot en met 31 juli 2014 ter inzage.

Luchthavenbesluit

Het uiteindelijke luchthavenbesluit moet het volgende mogelijk maken:

Afhandelen van circa 45.000 vliegtuigbewegingen van groot luchtverkeer op jaarbasis

  • Voldoende ruimte voor;
    • zakelijke vluchten met kleinere straalvliegtuigen
    • helikoptervluchten
    • vluchten met kleine (les)vliegtuigen
    • een beperkt aantal vliegtuigbewegingen met deze toestellen voor onderhoud
  • Openstellen van de luchthaven tussen 06.00 - 23.00 uur, met een extensieregeling tussen 23.00 uur en 24.00 uur

Procedure na het ontwerpluchthavenbesluit

Het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport lagen van 20 juni tot en met 31 juli 2014 ter inzage. In totaal zijn er 955 zienswijzen binnengekomen, die door 1192 personen en organisaties zijn ingediend.

Na de zienswijzeperiode zijn alle zienswijzen doorgenomen en daarbij is bekeken of (bepaalde) zienswijzen consequenties hebben voor de inhoud van het ontwerpluchthavenbesluit. In december 2014, is na positief advies van de commissie milieueffectrapport en na het debat in de Tweede Kamer het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor advies aan de Raad van State aangeboden.

De Raad van State brengt advies uit over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). De Raad kijkt hierbij naar drie aspecten: kwaliteit van beleid, juridische kwaliteit en wetstechnische kwaliteit. Hij kijkt niet naar individuele bezwaren tegen die wetten of amvb’s. Daarom zijn de afzonderlijke zienswijzen niet meegestuurd met de adviesaanvraag. Het verantwoordingsrapport, waarin de verantwoording van het besluit is gegeven en een reactie op de zienswijzen, is wel meegestuurd.

Voor meer informatie zie www.raadvanstate.nl. Pas als het luchthavenbesluit bekend wordt gemaakt zijn de stukken openbaar.