Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER).

In de MER-actualisatie van 2018 is geconstateerd dat de contouren voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen ten opzichte van de contouren en grenswaarden uit het MER 2014 en het luchthavenbesluit. Om deze reden is besloten om het luchthavenbesluit uit 2015 te wijzigen. Met het voorliggend ontwerpbesluit tot wijziging luchthavenbesluit Lelystad wordt hier uitvoering aan gegeven.

Ontwerpwijzigingsbesluit luchthavenbesluit Lelystad

Met het ontwerpwijzigingsbesluit wordt het bestaande luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 op onderstaande onderdelen gewijzigd:

  • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van het MER;
  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het luchthavenbesluit;
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het luchthavenbesluit;
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
  • Een aantal beschermingsvlakken is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Geactualiseerd milieueffectrapportage

De actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) over Lelystad Airport brengt de milieueffecten van het gebruik van de luchthaven in kaart op basis van gecorrigeerde invoergegevens (stuwkracht en vlieghoogten), actuele feiten, inzichten en wettelijke voorschriften. Bij de geactualiseerde MER is een addendum gevoegd over de verplaatsing van het helikopter oefencircuit.

Wat gebeurt er daarna?

Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. Hierna reageert het ministerie op ingediende zienswijzen in een nota van antwoord. Wanneer de nota van antwoord verschijnt, is op dit moment nog niet bekend. Deze kunt u samen met het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad te zijner tijd inzien. Indieners van een zienswijze krijgen hier automatisch bericht van. Tegen het vastgestelde wijzigingsbesluit luchthavenbesluit Lelystad of de geactualiseerde MER is geen beroep mogelijk.