Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER).

Het Luchthavenbesluit Lelystad, dat in 2015 is vastgesteld, wordt aangepast. Aanleiding hiervoor is de actualisatie van het MER uit 2014. De actualisatie van het MER heeft tot gevolg dat de ligging van de beperkingengebieden (contouren) voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen. Daarom moet het luchthavenbesluit op een aantal punten worden aangepast.

Achtergronden Wijzigingsbesluit

In de voorbereiding van de wijziging van het luchthavenbesluit is een intensief participatietraject doorlopen zodat beter rekening gehouden kon worden met wensen en ideeën uit de samenleving. Daarbij ging het onder andere om:

  • Inspraak over de aansluitroutes (najaar 2017).
  • Bestuurlijke participatie.
  • Advies van een bewonersdelegatie en contra expertise op het geactualiseerde MER.
  • Oprichten van regiegroep om mede de belevingsvlucht voor te bereiden.
  • Inspraak over de opzet van de monitoring en evaluatiefase.

Deze participatie heeft geleid tot een substantieel aantal wijzigingen op de routes om het aantal gehinderden te beperken. Deze wijzigingen zijn meegedeeld in de Kamerbrieven van 21 februari 2018 (link opent in nieuw venster) en 25 april 2018 (link opent in nieuw venster).

Daarnaast heeft deze maatschappelijke participatie geleid tot een aantal extra waarborgen ter bescherming van de omgeving. Het betreft onderstaande wijzigingen die zijn opgenomen in het Wijzigingsbesluit.

  • In aanvulling op de maximale gebruiksruimte uitgedrukt in grenswaarden in handhavingspunten wordt de grenswaarde van maximaal 45.000* vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar vastgelegd.
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur (extensieregeling) worden aangescherpt.
  • Er worden twee extra handhavingspunten vastgesteld op basis waarvan de ILT toezicht houdt.
  • Er komt een extra evaluatiemoment. In aanvulling op de eerder gemaakte afspraak om de ontwikkeling van Lelystad Airport bij 25.000 vliegtuigbewegingen te evalueren, zal dit ook bij 7.000 vliegtuigbewegingen gebeuren.
  • Er komt een integraal monitoringsprogramma waarin niet alleen wordt gemonitord op o.m. gebruik van de routes, geluid, beleving en gezondheid in de regio Flevoland maar ook in andere regio’s waar gevlogen wordt.

In het Wijzigingsbesluit worden dus niet alleen wijzigingen van de contouren en de maximale geluidsruimte als gevolg van de actualisatie van het MER opgenomen, maar worden tegelijk ook andere wijzigingen doorgevoerd, die rechtstreeks zijn voortgekomen uit de hierboven beschreven participatie.

De zienswijzenprocedure op dit Wijzigingsbesluit is het sluitstuk van de maatschappelijke participatie op de wijziging van het luchthavenbesluit. De uitkomst van de zienswijzenprocedure is dat, in aanvulling op bovengenoemde punten, nog een aantal extra aanpassingen zal worden doorgevoerd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de Nota van Antwoord (link opent in nieuw venster).

* Het maximum van 10.000 vluchten in verband met beperkingen in het huidige luchtruim wordt vastgelegd in een ministeriële regeling.