U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapport. Dit was mogelijk van 6 augustus tot en met 16 september 2013.

Groei luchtvaart

De Nederlandse luchtvaart groeit en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de groei naar 580.000 vliegtuigbewegingen per jaar mogelijk maken. Om dit aantal te halen is onder andere de groei van Eindhoven Airport (met 25.000 vliegtuigbewegingen per jaar) en Lelystad Airport (met 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar) noodzakelijk.

Alderstafel

De Alderstafel Lelystad adviseert het kabinet over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dit advies komt tot stand na overleg met regionale en lokale bestuurders, het ministerie van Defensie, de luchtvaartsector, omwonenden en andere belangenorganisaties. De Alderstafel is een overlegtafel onder voorzitterschap van voormalig minister Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht en adviseert het kabinet over de ontwikkeling van Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad.

> Lees meer over de Alderstafel

Reactienota beschikbaar

In totaal zijn 318 zienswijzen binnengekomen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapport. De zienswijzen zijn gediend namens 9.409 personen en organisaties. In de reactienota heeft het Rijk een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. Hierbij is gekozen voor een bundeling per thema. De individuele zienswijzen zijn niet afzonderlijk behandeld.