Homepage Lob van Gennep

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport voor te bereiden voor de voorkeursbeslissing Lob van Gennep. Dit was mogelijk van woensdag 12 februari tot en met dinsdag 21 april 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport voor te bereiden voor de voorkeursbeslissing Lob van Gennep

Zienswijze indienen over ontwerp-voorkeursbeslissing en planMER

Zienswijze indienen over ontwerp-projectbesluit

Aanleiding en doel Lob van Gennep

De dijken die Lob van Gennep beschermen tegen hoogwater uit de Maas voldoen niet meer aan de wettelijke norm voor waterveiligheid. Dijken moeten hoger en/of sterker worden. Tegelijkertijd heeft Lob van Gennep een waterbergende functie voor stroomafwaarts gelegen gebieden. Het gebied achter de dijken kan bij extreem hoogwater overstromen. Dit gebeurt bij hoogwaters die extremer zijn dan waar de dijken volgens de norm tegen bestand horen te zijn. Als gevolg daarvan treden stroomafwaarts minder hoge waterstanden op. Onderzoek laat zien dat het mogelijk is de hoogwaterbescherming van Lob van Gennep, als de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden, te verbeteren. Tenslotte biedt het aanpassen van de inrichting van het gebied ter verbetering van de waterveiligheid kansen om de aanwezige gebiedskwaliteit te versterken en te verbinden.

Het project heeft drie doelstellingen:

  • Het verbeteren van de hoogwaterbescherming van het gebied conform de wettelijke waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar;
  • Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied en daarmee zorgen voor waterstadsdaling stroomafwaarts;
  • Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Betrokken partijen bij Lob van Gennep

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, de waterschappen Limburg en Aa en Maas, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk. Zij zijn de initiatiefnemers. Het bevoegd gezag is de minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waterschap Limburg treedt namens deze samenwerkende overheden op als trekker.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Omdat de voorkeursbeslissing een kader vormt voor de verdere planuitwerking, wordt bij de voorbereiding ervan een m.e.r.-procedure doorlopen. Als startpunt voor de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. In de NRD staat beschreven hoe de doelen worden toegelicht, welke alternatieven in de verdere verkenning worden uitgewerkt en welke effectonderzoeken worden uitgevoerd. In het op te stellen milieueffectrapport worden de effecten van de alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie (het zogenaamde nultarief) in kaart gebracht. Hiermee worden de milieueffecten meegenomen bij de besluitvorming over de voorkeursbeslissing.

Planning

WanneerWat
Na de zomer van 2020
Een reactie op de zienswijzen via een nota van antwoord
Medio 2021
Opstellen ontwerp-voorkeursbeslissing en planMER Lob van Gennep
Medio 2021Zienswijze indienen over ontwerp-voorkeursbeslissing en planMER Lob van Gennep
Eind 2021Voorkeursbeslissing Lob van Gennep
Medio 2023Zienswijze indienen op het ontwerp-projectbesluit
Eind 2023Vaststellen projectbesluit
Eind 2023Beroep instellen op projectbesluit

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Stel uw inhoudelijke vragen per mail aan info@lobvangennep.nl of loop binnen bij een van de informatiebijeenkomsten of reguliere inloopspreekuren (zie www.lobvangennep.nl voor data en tijden van de inloopspreekuren).

Meer informatie over het project is te vinden op www.lobvangennep.nl.

Projectvideo: welke drie alternatieven werken we verder uit?