Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van woensdag 12 februari tot en met dinsdag 24 maart 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport voor te bereiden voor de voorkeursbeslissing Lob van Gennep.

In mei 2019 is een verkenning gestart naar het verbeteren van de hoogwaterbescherming, de waterberging en de ruimtelijke kwaliteit van Lob van Gennep. De verkenning werkt toe naar een voorkeursbeslissing, die naar verwachting eind 2021 wordt genomen.

In 2019 heeft iedereen de kans gehad mogelijke oplossingen aan te dragen. Uit de mogelijke oplossingen zijn drie alternatieven geselecteerd die in de verdere verkenning uitgewerkt worden. Van deze alternatieven worden de milieueffecten onderzocht. De milieueffecten worden beschreven in een milieueffectrapport (planMER). Mede op basis van de planMER wordt aan het einde van de verkenningsfase de voorkeursbeslissing genomen.

De volgende alternatieven worden verder uitgewerkt:

  • Reguliere Dijken;
  • Verbindende Dijken met vaste drempel(s);
  • Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Uw zienswijze kan gaan over alle onderdelen van de NRD. Wij stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:

  • Zijn er oplossingen over het hoofd gezien?
  • Zijn er andere te onderzoeken effecten die in het milieueffectrapport meegenomen moeten worden?

Inzage

De papieren versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt van woensdag 12 februari tot en met dinsdag 24 maart 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gemeentehuis GennepEllen Hoffmannplein 1Gennep
Gemeentehuis Mook en Middelaar, in MookRaadhuisplein 6Mook
Waterschap LimburgMaria Theresialaan 99Roermond
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie, alleen op afspraak, telefoon 070 456 8999Rijnstraat 8Den Haag

Ook kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) digitaal inzien op www.lobvangennep.nl. Wilt u een papieren exemplaar van de NRD hebben? Neem dan contact op met het projectteam Lob van Gennep via telefoonnummer 088 889 01 00 of stuur een e-mail naar info@lobvangennep.nl.

Wat gebeurt er daarna?

De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd een advies uit te brengen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de zienswijzen. Het advies wordt gepubliceerd op www.commissiemer.nl. De zienswijzen worden samengevat en gebundeld en voorzien van een reactie in een nota van antwoord. De nota van antwoord wordt gepubliceerd op deze website en op www.lobvangennep.nl. In de nota van antwoord wordt duidelijk gemaakt of de zienswijzen en het advies leiden tot een aanpassing van de te onderzoeken alternatieven of tot een aanvulling van de te onderzoeken effecten. De verwachting is dat de nota van antwoord voor de zomer 2020 gepubliceerd wordt. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u hiervan op de hoogte gehouden.