Ontwerp luchtvaartnota

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport en de passende beoordeling. In de Luchtvaartnota geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020-2050.

Luchtvaartnota 2020-2050

Met de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart. Vier publieke belangen staan hierin centraal:

 • Veilige luchtvaart in de lucht en op de grond;
 • Goede verbindingen met de belangrijke bestemmingen in de wereld;
 • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit;
 • Verminderen van het klimaateffect.

Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst. Binnen heldere kaders kan de luchtvaart zich blijven ontwikkelen. Hierbij past ook een duidelijke regierol voor de Rijksoverheid en transparante participatie waarin alle belangen worden meegenomen.

Het plan-milieueffectrapport Luchtvaartnota

In het plan-milieueffectrapport worden effecten op de leefomgeving in brede zin in beeld gebracht. Daarnaast presenteert het milieueffectrapport ook een samenvattend overzicht van de verwachte economische effecten van het voorgenomen beleid. In het plan-milieueffectrapport zijn vier alternatieven beoordeeld op de effecten. De alternatieven vormen samen de hoekpunten van het maatschappelijk debat. Dit zijn:

 • Voortbouwen: doortrekken van het huidige beleid;
 • Normeren: strenge normen ten aanzien van klimaat en gezondheid vormen het uitgangspunt;
 • Concentreren: een optimaal netwerk van verbindingen met Schiphol staat centraal;
 • Verdelen: inspelen op kansen voor regionale ontwikkeling en regionale vraag naar luchtvaart.

Passende beoordeling Luchtvaartnota

Op grond van de Wet natuurbescherming is een passende beoordeling van de ontwerp-Luchtvaartnota opgesteld. Hierin wordt de mogelijke verandering van de milieudruk op Natura-2000 gebieden en de risico’s van deze verandering voor de instandhoudingsdoelen in beeld gebracht.

Inzage

De papieren documenten liggen van 29 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage op de volgende locaties.

Let op: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kunnen beperkte openingstijden

gelden. Mogelijk moet u een afspraak maken wanneer u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wilt u een papieren exemplaar van de documenten hebben?

Neem dan contact op via telefoonnummer 070 456 89 99 of stuur een e-mail naar info@platformparticipatie.nl.

Zienswijze indienen

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 kunt u hier uw zienswijze indienen. Wij vragen specifiek uw zienswijze over deze drie onderwerpen:

 1. De ontwerp-Luchtvaartnota: hierin staat de visie van het kabinet op de toekomst van de Luchtvaart tot 2050.
 2. Het plan-milieueffectrapport: deze is opgesteld door een onafhankelijk consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Buck Consultants International en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid voor de leefomgeving en de economie.
 3. De passende beoordeling: deze is opgesteld door Royal HaskoningDHV en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid op de Natura 2000-gebieden.

Hierover kunt u aangeven:

 • Wat u vindt van de beleidskeuzes in de ontwerp-Luchtvaartnota.
 • Eventuele zaken die u mist als belangrijk aandachtspunt in de ontwerp-Luchtvaartnota of in de effectrapporten.
 • Eventuele onjuistheden in de documenten.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk onderwerp u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de procedure leest het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) alle zienswijzen. In een nota van antwoord beschrijft het ministerie van IenW wat er met de zienswijzen gebeurt. De opbrengst gebruikt het ministerie van IenW voor de definitieve Luchtvaartnota die naar verwachting eind 2020 verschijnt. Indieners van een zienswijze krijgen hiervan een bericht.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over de ontwerp-Luchtvaartnota en het milieueffectrapport kunt u terecht op luchtvaartindetoekomst.