Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport Militaire luchthaven De Kooy.

De totstandbrenging van het luchthavenbesluit De Kooy is onderdeel van een herziening van de luchtvaartwetgeving waarbij voor alle 8 militaire luchthavens een luchthavenbesluit moet worden vastgesteld. Het luchthavenbesluit De Kooy treedt in de plaats van het tot nu toe geldende aanwijzingsbesluit militair luchtvaartterrein De Kooy uit 1961 en de vaststelling van de geluidszone van 1992.

Voor de commerciƫle burgerluchtvaart wordt het tot nu toe geldende ontheffingensysteem om gebruik te kunnen maken van een militaire luchthaven, vervangen door een eigen geluidsruimte voor Den Helder Airport. Die geluidsruimte is gebaseerd op een doorgroei van de huidige 27.000 vliegbewegingen per jaar tot 29.000 vliegbewegingen per jaar.

Herberekeningen De Kooy

Naar aanleiding van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de gebruikte vliegprofielen bij een aantal burgerluchthavens heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) ook de vliegprofielen die zijn gebruikt bij de berekeningen voor het milieueffectrapport onderzoek voor de luchthaven De Kooy, gecontroleerd. De uitkomst van deze controle was dat 8 van de 93 vliegprofielen (beperkt) zijn gecorrigeerd.

Vervolgens zijn de geluidberekeningen voor de milieueffectrapportage De Kooy opnieuw uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het aantal woningen dat zich binnen de geluidcontouren van 20 Ke (kosteneenheden) bevindt met 9 en het aantal woningen dat zich binnen de geluidcontour van 25 Ke bevindt met 2 afneemt. Dit betekent dat het totaal aantal woningen dat geluidsbelasting ondervindt door landende en opstijgende vliegtuigen bij luchthaven De Kooy met 11 afneemt.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. De minister van Defensie betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming.

Alleen belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpluchthavenbesluit hebben ingediend, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U krijgt als u een zienswijze hebt ingediend hierover bericht.